Dagvattendammar

När nya bostadsområden, parker, grönytor och torg planeras försöker man i möjligaste mån begränsa andelen hårdgjord yta, alltså asfalterade eller stenlagda ytor. Istället anläggs mark och växtlighet som kan ta hand om dagvatten samt dagvattendammar.

Dammarna hjälper till att avlasta dagvattenledningar, bäckar och hav genom att de tar hand om regnvattnet och mellanlagrar det i dammen. Samtidigt som de tar hand om regnvattnet, ger de även området en skön och naturlig karaktär.

Säkerhet vid dammar

Grundtanken är att dagvattendammar ska vara en naturlig del av stadsmiljön där man tar hänsyn till funktion, biologisk mångfald, estetik och säkerhet.

Dammar kan antingen ha en permanent vattenyta eller så kan de få torka ut under torrperioder. Dammarna utformas så att risken för olyckor minimeras. Sluttningarna till dammarna är vanligen flacka. Endast vid broar och branta ”kajkanter” sätts staket upp.

Genom att undvika stängsel runt dammen får barn tillgång till vattnet - det blir inte ytterligare ett område som barnen utestängs från i stadsmiljön. Dammar kräver vuxennärvaro för små barn. För de lite äldre behövs riskmedvetenhet, vattenvana och simkunnighet. Lek vid dagvattendammar under uppsikt av vuxna kan ge barn nya kunskaper, glädje och utveckling i form av riskträning och självkännedom. 

Under vintertid kan dammen frysa till is. Lämna aldrig barn utan uppsikt.