Tågarp: Televägen

Pågående projekt 2018-03-08 15:15
Svalöv: Televägen, Tågarp

Dagvattenledningen från södra sidan av järnvägen och ner i Televägen har konstaterats vara defekt och i behov av att bytas ut. När detta nu görs ser vi även över resterande rörsträckning ner till Råån och lägger om denna också, men med en ny placering.

Under 2014 renoverades den befintliga spillvattenledningen i Televägen i Tågarp då denna var i dåligt skick. I samband med detta arbete filmades även den parallellt liggande dagvattenledningen, vilken har sitt utlopp i Råån norr om Televägen. Dagvattenledningen befanns vara i väldigt dåligt skick, men man väntade med åtgärder då den ansågs inte vara möjlig att renovera med strumpinfodring, så kallad relining.

Startdatum: 2018-04-16 07:00 Beräknas klart: hösten 2018

Detta gör vi

Dagvattenledningen kommer att bytas ut i sin helhet, från söder om järnvägen ända ut till utloppet i Råån. Under järnvägen trycks en ny ledning bredvid den befintliga, varefter den befintliga ledningen fylls med skumbetong.

Så påverkas du

Entreprenören kommer att arbeta sig metodiskt framåt med cirka 20 meter uppschaktad väg åt gången. Därför blir tiden som grävs utanför varje fastighet begränsad. Berörda fastighetsägare kommer alltid ha tillträde till fastigheterna till fots, men stundtals kommer däremot tillfart med bil att bli kraftigt begränsad.

Under hela entreprenaden kommer fastigheterna att få distribution av dricksvatten dock med kortare avbrott under någon eller några timmar vilka kommer att meddelas i god tid innan.

Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter uppstå. Främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter.

Vi ber om förståelse med ovanstående.

Fastighetsägare som finns inom berört området kommer att kontaktas av ett besiktningsföretag när det närmar sig entreprenad. Ändamålet med besiktningen är att dokumentera fastighetens skick avseende skador, sprickor och liknande på fasader, murar och dylikt.

Entreprenör

NCC

Kontaktinformation: Alf Östberg, projektledare, NSVA. Tel: 010-490 97 45. E-post: Alf.Ostberg@nsva.se

För anslutningsfrågor: Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010- 495 87 79. E-post: Karl-Johan.Weinitz@nsva.se