Röstånga: Björkhällsgatan

Pågående projekt 2019-04-16 13:46
Svalöv: Björkhällsgatan 2, 3 och 5 samt Billingevägen 25, Röstånga

De dricksvattenledningar och spillvattenledningar som idag finns i Björkhällsgatan i Röstånga är från 1955 och i mycket dåligt skick och behöver därför bytas ut.

När vi ändå schaktar för dricksvattnets och spillvattnets skull anlägger vi också en ny dagvattenledning. 

Startdatum: 2019-04-22 08:00 Beräknas klart:2019-06-14

Detta gör vi

Vi byter ut dricksvatten-, spillvatten- samt dagvattenledningarna i gatan.

Så påverkas du

Entreprenören kommer att arbeta sig metodiskt framåt med cirka 20 meter uppschaktad väg åt gången. Därför blir tiden som grävs utanför varje fastighet begränsad. Berörda fastighetsägare kommer alltid ha tillträde till fastigheterna till fots, men stundtals kommer däremot tillfart med bil att bli kraftigt begränsad. Har man särskilt specifika behov av tillträde med fordon ber vi fastighetsägarna att kontakta NSVA för diskussion.

Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter att uppstå, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter.

Parkeringsmöjligheterna utmed gatan kommer att bli begränsade.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber om förståelse med ovanstående.

Fastighetsägare som finns inom berört området kommer att kontaktas av ett besiktningsföretaget Bergsäker AB. Ändamålet med besiktningen är att dokumentera fastighetens skick avseende skador, sprickor och liknande på fasader, murar och dylikt innan entreprenadarbetet startar.

Entreprenör

NCC

Mer information


Jimmy Lubera
Projektledare
jimmy.lubera@nsva.se
010-490 97 60

För anslutningsfrågor: Patrik K Andersson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 98 39. E-post: patrik.k.andersson@nsva.se