Kvarntorget och Vagnmansgatan

Pågående projekt 2018-06-15 15:00
Landskrona: Kvarngatan Plorren och Vagmansgatan

Under perioden 2017-2019 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett projekt i området kring Kvarntoget Plorren och Vagnmansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten.

Genom att separera ledningarna för dagvatten och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

 

Startdatum: 2017-06-26 10:26 Beräknas klart:2019-12-30

Detta gör vi

Fram till nu har undersökningar av fastigheternas VA-anslutningar gjorts, projektering utförts och upphandling av entreprenad skett.

I sommar kommer besiktningsfirman Bergsäker ta kontakt med boende på/kring Vagnmansgatan för att boka in en förbesiktning av fastigheter.

Under hösten 2018 kommer de i projektet involverade fastighetsägarna bli presenterade sin fastighets projekterade förbindelsepunkter och möjlighet till synpunkter på detta ges. 

Entreprenadarbetet startar hösten 2018 och pågår under hela 2019.

Vagnmansgatan: påbörjas augusti-september 2018 i korsningen med Stora Norregatan och rör sig sedan västerut, med planerat avslut vid Bytaregatan vid årsskiftet.

Bytaregatan/Salpetergatan/Kvarntorget: start våren 2019

Så påverkas du

Krav på att separera spillvatten och dagvatten på din fastighet, om dessa inte redan är separerade, kommer att ställas. Detta ska vara utfört senast nio månader efter färdigställda och presenterade förbindelsepunkter i mark.

Är du osäker, tala gärna med en fackman för att bedöma felet och diskutera lösningar. Det finns mycket erfarenhet och kompetens på regionens byggfirmor och mark- och anläggningsföretag. NSVA har inte rätt att rekommendera någon särskild firma.

Under projektets entreprenad kommer det att bli trafikstörningar och inskränkningar i parkeringsmöjligheterna på gatan. Störningar i form av maskinljud och vibrationer kommer att uppstå. Vi ber om överseende med detta.

Entreprenör

Vagnmansgatan: NCC. Bytaregatan/Salpetergatan/Kvarntorget: ej upphandlad ännu.

För allmäninformation: Alf Östberg, Projektledare, NSVA.
Tel: 010-490 97 45: E-post: alf.ostberg@nsva.se

För anslutningsfrågor:

Niclas Kristiansson, VA-ingenjör, NSVA.
Tel: 010-490 98 62 E-post: niclas.kristiansson@nsva.se

Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, NSVA.

Tel: 010- 495 87 79. E-post: Karl-Johan.Weinitz@nsva.se