Hantverkargatan, Landskrona

Pågående projekt 2018-10-08 12:29
Landskrona: Hantverkargatan

Under hösten 2018 kommer NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, att genomföra ett VA-projekt i Hantverkargatan på sträckan mellan Kolonigatan och Vintergatan.

Avloppsledningen som ligger i gatan idag är en kombinerad ledning, vilket innebär att både dag- och spillvatten avleds via denna ledning. Denna kombinerade ledning kommer att ersättas av två ledningar i gatan, en ledning för spillvatten och en för dagvatten, ett så kallat duplikatsystem. Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskas också.

Även dricksvattenledningen i gatan kommer att läggas om i projektet.

Startdatum: 2018-11-01 08:00 Beräknas klart: preliminärt december 2018

Detta gör vi

NSVA har tagit fram ritningar och andra förutsättningar för var ledningarna utanför tomtgräns ska läggas (projektering). Fastighetsägarna på sträckan blir kontaktade gällande anslutningspunkter för serviser.

Entreprenaden kommer att utföras av NCC och preliminärt påbörjas i mitten av september.

Förbesiktning av fastigheter kommer att göras. Fastighetsägare som finns inom området kontaktas av besiktningsföretaget när det närmar sig. Ändamålet med besiktningen är att dokumenera fastighetens skick avseende skador, sprickor och dylikt.

Så påverkas du

Krav på att separera spillvatten och dagvatten på berörda fastigheter, om dessa inte redan är separerade, kommer att ställas. Detta ska vara utfört senast nio månader efter färdigställda och presenterade förbindelsepunkter i mark.

Under projektets entreprenad kommer det att bli trafikstörningar och inskränkningar i parkeringsmöjligheterna på gatan. Störningar i form av maskinljud och vibrationer kommer att uppstå. Vi ber om överseende med detta.

Under arbetets gång kommer vattnet att stängas tillfälligt i samband med omkopplingar av serviser. Information till berörda fastighetsägare kommer att gå ut innan avstängning.

Entreprenör

NCC

Kontaktpersoner

Vid frågor om projektet: Göran Nilsson, projektledare, NSVA. Tel: 010-495 87 92. E-post: goran.nilsson@nsva.se 

Anslutningsfrågor: Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, NSVA. Telefon: 010- 490 97 00. E-post: karl-johan.weinitz@nsva.se