Tångavägen och Rönhultsvägen

Pågående projekt 2019-01-09 13:35
Helsingborg: Tångavägen och Rönhultsvägen, Tånga

För att säkra framtida drift av dricksvatten och minska risken för driftstörningar/läckage i Tånga och Utvälinge, kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att byta ut den befintliga dricksvattenledningen av eternit, vilken är en riskfaktor avseende driftstörningar. 

Byggstart sker i början av november och arbetet beräknas vara klart till den sista februari 2019. 

AKEA har upphandlats för huvudentreprenaden längs Tångavägen. Parallellt med denna anlägger NSVA själv nya ledningar i Rönhultsvägen. 

Startdatum: 2018-11-05 08:00 Beräknas klart:2019-02-28

Detta gör vi

NSVA har under en tid planerat en åtgärd på huvudledningsnätet för dricksvatten i området. Den befintliga dricksvattenledningen av eternit har under en lång tid löpt risk för läckage. En läcka på denna ledning skulle skapa stora problem, inte bara vid platsen för läckaget, utan det skulle även medföra att hela Utvälinge blir utan vatten. Den befintliga ledningen ska därför bytas ut. 

Samtidigt som den befintliga dricksvattenledningen ersätts med en ny, läggs även ny spillvattenledning (avloppsledning) ner i delar av samma sträcka.

Så påverkas du

Tångavägen kommer att vara avstängd för genomfart under den största delen av VA-arbetet och trafiken kommer därför att ledas om. Berörda fastighetsägare kommer att ha tillgång till sina fastigheter till fots, antingen norrifrån eller söderifrån.

Innan arbetet påbörjas kommer en syneförrättning att genomföras av berörda fastigheter. Fastighetsägarna kommer att kontaktas av besiktningsföretaget Bergsäker AB.

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber om överseende med ovanstående.

Entreprenör

AKEA och NSVA i egen regi

Kontaktinformation:

Jimmy Lubera, projektledare, NSVA. Tel: 010-490 97 60. E.post: jimmy.lubera@nsva.se

Fredrik Nilsson, VA-projektör, NSVA. Tel: 010-490 97 74. E-post: fredrik.nilsson@nsva.se