Luleågatan

Pågående projekt 2019-04-01 14:58
Helsingborg: Luleågatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-separering i Luleågatan. Byggstart sker 8 april 2019 och arbetet beräknas vara klart i augusti 2019.

Startdatum: 2019-04-08 08:00 Beräknas klart: augusti 2019

Detta gör vi

Idag finns det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (regn- och smältvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar samt belastningen på våra reningsverk.

Arbetet på ovan nämnda adresser innebär att nya ledningar för dag- och spillvatten förläggs i gatorna. I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas.

Till berörda fastigheter kommer nya servisledningar att anläggas från huvudledningarna i gatan till tomtgräns. Spillvattenservisen kommer att anslutas till befintlig kombinerad ledning eller spillvattenledning från fastigheten. Dagvattenservisen kommer att anslutas till befintlig dagvattenledning från fastigheten om sådan finns, annars avslutas den vid tomtgräns.

I samband med att vattenledning i gatan läggs om kommer vattenservisledningen till berörda fastigheter att bytas fram till vattenventilen. Förbindelpunkten för vatten kommer att vara densamma som tidigare, det vill säga att servisventilen kommer att placeras i samma läge som den gamla.

Så påverkas du

Innan arbetet påbörjas kommer en syneförrättning att genomföras av berörda fastigheter. Fastighetsägarna kommer att kontaktas av besiktningsföretaget Bergsäker AB.

Eget arbete inom fastigheten fram till förbindelsepunkten planeras och bekostas av fastighetsägaren.

De fastigheter som fortfarande har en galvaniserad vattenledning på tomten bör planera för en omläggning av denna i samband med NSVAs arbete i gatan.

För de fastigheter som har kombinerat system (gemensam ledning för dag- och spillvatten) inne på fastigheten krävs att avloppsinstallationen ändras så att inte regnvatten avleds till kommunens spillvattennät. Denna ändring ska vara genomförd senast nio månader efter att fastställd förbindelsepunkt är förmedlad.

Under den tid VA-arbetet pågår i området kommer buller från maskiner att förekomma. Framkomligheten under VA-arbetet kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatan kommer att påverkas. Vi ber om er förståelse för detta.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Entreprenör

MVB Syd AB

Mer information


Anna Paulsson
Projektledare
anna.paulsson@nsva.se
010-490 98 71

För anslutningsfrågor: Patrik K Andersson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 98 39. E-post: patrik.k.andersson@nsva.se