Grubbagatan

Pågående projekt 2018-03-08 16:27
Helsingborg: Grubbagatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i Grubbagatan. Projektet avser sträckan från Grubbagatans vändzon norrut bort till P-platserna. Här kommer nya ledningar för vatten, dag- och spillvatten att förläggas.

Grubbagatan har uppstått som ett projekt eftersom denna gata ingår i stadens asfalteringsprogram. Idag ligger det en kombinerad ledning för dag- och spillvatten från år 1909 i gatan som nu ska separeras.

Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskar belastningen på reningsverket och risken för att släppa ut orenat avloppsvatten, så kallad bräddning, blir mindre vid häftiga regn.

Startdatum: 2018-08-13 07:00 Beräknas klart: hösten 2018

Detta gör vi

Den kombinerade ledningen separeras. Detta sker genom att ersätta den befintliga ledningen med en spillvattenledning och en dagvattenledning.

Vattenledningen byts ut samtidigt som man tar bort brandposten vid Grubbagatan 29. När vi ändå är i området och stänger av vattnet fäller vi in en ventil i anslutning till brandposten i Röamöllagatan för att förenkla för driften i framtiden.

Samtliga serviser kopplade till den kombinerade ledningen i Grubbagatan ska läggas om till fastighetsgräns och ges spolbrunnar.

Så påverkas du

Entreprenören kommer att arbeta sig metodiskt framåt med cirka 20 meter uppschaktad väg i taget. Därför blir tiden som grävs utanför varje fastighet begränsad. Berörda fastighetsägare kommer alltid ha tillträde till fastigheterna till fots, men stundtals kommer däremot tillfart med bil att bli kraftigt begränsad. Vid problem vänligen kontakta personal på plats.

Under hela entreprenaden kommer fastigheterna att få distribution av dricksvatten, dock med kortare avbrott under någon eller några timmar vilka kommer att meddelas i god tid innan.

Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter att uppstå, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter.

Parkeringsmöjligheterna utmed gatan kommer att bli begränsade.

Vi ber om förståelse med ovanstående.

Fastighetsägare som finns inom berört området kommer att kontaktas av ett besiktningsföretag när det närmar sig entreprenad. Ändamålet med besiktningen är att dokumentera fastighetens skick avseende skador, sprickor och liknande på fasader, murar och dylikt.

Om vi i utrednings- och projekteringsfasen ser att berörda fastigheter har en kombinerad servisledning för dag- och spillvatten kommer detta att behöva åtgärdas. Ledningarna måste separeras så att spillvattnet leds till den kommunala spillvattenledningen och dagvattnet till den kommunala dagvattenledningen.

Eventuellt nödvändigt arbete inne på fastigheterna utförs/bekostas av fastighetsägaren själv.

Är du osäker, tala gärna med en fackman för att bedöma felet och diskutera lösningar, det finns mycket erfarenhet och kompetens på regionens byggfirmor och mark- och anläggningsföretag. NSVA har inte rätt att rekommendera någon särskild firma.

På vår hemsida www.nsva.se finns information om hur du kan göra för att separera dina ledningar. Enklast hittar du informationen genom att söka på "felkopplade ledningar".

Entreprenör

NCC

Kontaktinformation: Alf Östberg, projektledare, NSVA. Tel: 010-490 97 45. E-post: Alf.Ostberg@nsva.se

För anslutningsfrågor: Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010- 495 87 79. E-post: Karl-Johan.Weinitz@nsva.se