Gantofta: Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan

Pågående projekt 2018-11-22 09:02
Helsingborg: Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan, Gantofta

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att renovera ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan i Gantofta samt anlägga ny vattenledning för att säkra framtida dricksvattenförsörjning. 

Startdatum: 2018-11-20 08:00 Beräknas klart:2019-12-31

Detta gör vi

Projektet är uppdelat i två etapper. Under den första etappen kommer NSVA att renovera ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan i Gantofta. Etapp ett påbörjades den 20 november 2018 och beräknas pågå till den 31 mars 2019. 

Under etapp två kommer ledningsarbetet att fortsätta utanför bebyggelse i form av anläggning av en ny vattenledning väster och öster om Gantofta. Detta VA-arbete beräknas vara klart i slutet av 2019.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

NSVA kommer eventuellt att byta gamla servisledningar fram till förbindelsepunkt. Ligger förbindelsepunkten vid infarten till fastigheten kan tillgängligheten till infarten stundtals bli begränsad.

Vi ber om överseende med ovanstående.

Entreprenör

Skanska

Kontaktinformation: Anders Nordström, NSVA. Tel: 010-490 97 00