Drottninggatan, mellan Halalid och Johan Banérs gata

Pågående projekt 2018-07-05 10:18
Helsingborg: Drottninggatan, mellan Halalid och Johan Banérs gata

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i Drottninggatan, delen mellan Johan Banérs gata och Halalid. Preliminär byggstart är mars 2018 och arbetet beräknas vara klart under hösten/vintern 2018.

Arbetet kommer att utföras av MVB Syd AB och projekteras av Marklaget.

Startdatum: 2018-05-02 08:00 Beräknas klart: hösten/vintern 2018

Detta gör vi

Idag finns det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (regn- och smältvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar samt belastningen på våra reningsverk.

Arbetet på ovan nämnda adresser innebär att nya ledningar för dag- och spillvatten förläggs i gatorna. I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas.

Till berörda fastigheter kommer nya servisledningar att anläggas från huvudledningarna i gatan till tomtgräns. Spillvattenservisen kommer att anslutas till befintlig kombinerad ledning eller spillvattenledning från fastigheten. Dagvattenservisen kommer att anslutas till befintlig dagvattenledning från fastigheten om sådan finns, annars avslutas den vid tomtgräns.

I samband med att vattenledning i gatan läggs om kommer vattenservisledningen till berörda fastigheter att bytas fram till vattenventilen. Förbindelpunkten för vatten kommer att vara densamma som tidigare, det vill säga att servisventilen kommer att placeras i samma läge som den gamla.

Så påverkas du

Eget arbete inom fastigheten fram till förbindelsepunkten planeras och bekostas av fastighetsägaren.

De fastigheter som fortfarande har en galvaniserad vattenledning på tomten bör planera för en omläggning av denna i samband med NSVAs arbete i gatan.

För de fastigheter som har kombinerat system (gemensam ledning för dag- och spillvatten) inne på fastigheten krävs att avloppsinstallationen ändras så att inte regnvatten avleds till kommunens spillvattennät. Denna ändring ska vara genomförd senast nio månader efter att fastställd förbindelsepunkt är förmedlad.

Innan arbetet påbörjas kommer en syneförrättning att genomföras av berörda fastigheter. Fastighetsägarna kommer att kontaktas av besiktingsföretaget Bergsäker AB.

Under den tid VA-arbetet pågår i området kommer buller från maskiner att förekomma. Framkomligheten under VA-arbetet kommer att vara begränsad. Berörda gator kommer att vara avstängda för genomfartstrafik och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas. Vi ber om er förståelse för detta.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Bussen kommer under hela byggtiden att gå på Strandvägen i stället.

Entreprenör

MVB Syd AB

För anslutningsfrågor: Patrik K Andersson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 98 39. E-post: patrik.k.andersson@nsva.se

Mer information


Anna Paulsson
Projektledare
anna.paulsson@nsva.se
010-490 98 71