VA-utbyggnad Lyavägen

Pågående projekt 2019-01-23 13:50
Båstad: Lyavägen

NSVA har fått i uppdrag av Båstads kommun att bygga ut spillvattenledningarna i Lyavägen. Utbyggnaden är planerad till hösten 2019.

Information har gått ut till berörda fastighetsägare. 

Startdatum: 2019-09-02 08:00 Beräknas klart: oklart i skrivande stund.

Detta gör vi

Längs med Lyavägen ligger sju fastigheter. Dessa fastigheter kännetecknas av att de ligger i en brant sluttning på östra sidan av den gamla banvallen. Banvallen togs ur bruk för spårbunden trafik 2015. De aktuella fastigheterna tangerar vattentäkten Idrottsplatsens vattenskyddsområde.

Fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten men har enskilda avlopp. De flesta av avloppsanläggningarna lever inte upp till de reduktionskrav som ställs på enskilda avloppsanläggningar.

Det kuperade läget och bergförekomst gör det relativt problematiskt och kostsamt att bygga ut kommunalt spillvatten. Det ringa avståndet till VA-nätet och de bristfälliga enskilda avloppen i närheten av vattenskyddsområdet motiverar en kommunal utbyggnad.

Så påverkas du

Utbyggnaden innebär att spillvattnet från berörda fastigheter i framtiden kommer att ledas till det kommunala reningsverket istället för den enskilda avloppsanläggning som fastigheterna har idag.

Anslutningen till spillvattenätet kommer att vara obligatorisk och förenas med en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften fastställs av kommunfullmäktige i Båstad.

Läs gärna mer om VA på landsbygden här

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder i respektive kommun genom VA-taxan och får inte gå med vinst. VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun och består av anläggnings- och brukningsavgifter. Läs mer om VA-taxan här

Entreprenör

NSVA i egen regi

Kontaktinformation: Erik Kalla, projektledare. Tel: 010-490 97 00. E-post: erik.kalla@nsva.se 

Anslutningsfrågor: Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, NSVA. Telefon: 010- 490 97 00. E-post: karl-johan.weinitz@nsva.se