Förslöv/Vadebäck

Pågående projekt 2017-06-07 11:32
Båstad: Förslöv/Vadebäck

NSVA sköter den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Båstads kommun på uppdrag av densamma. I Båstads kommun finns cirka 2700 fastigheter med enskilt avlopp. En strategi för vatten och avlopp på landsbygden har tagits fram av NSVA och Båstad kommun. Strategin antogs av kommunstyrelsen den 14 november 2012. Du kan ta del av strategin på Båstad kommuns hemsida. Strategin innebär kortfattat att NSVA tillsammans med miljöförvaltningen har upprättat en tidsangiven utbyggnadsplan för områden på landsbygden. Som bakgrund ligger miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa.

Ett av de prioriterade områdena är Förslöv/Vadebäck med cirka 23 fastigheter. Området befinner sig inom ett vattenskyddsområde och detta, kombinerat med bristfälliga enskilda avloppsanläggningar, gör att området är upptaget i landsbygdsstrategin och därför kommer att anslutas till det kommunala spillvattennätet.

Startdatum: 2017-11-01 08:00 Beräknas klart: hösten 2018

Detta gör vi

Entreprenadarbetet startar i november 2017. Just nu pågår projektering av den tekniska och mest ekonomiskt hållbara lösningen för området för att kunna ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Undersökningar för att kontrollera markens utformning kommer att ske, bland annat genom provborrning, för att vi därefter ska kunna bestämma lämplig placering av ledningar samt anslutningspunkter. NSVA har tagit hjälp av företaget WSP för att genomföra detta. Personal från WSP kommer att befinna sig i området och ta kontakt med berörda fastighetsägare under projekteringens gång.

NSVA kommer anlägga en kommunal tryckspilledning i området. Berörda fastighetsägare kommer att få egna tryckspillsstationer. Detta innebär att avloppsvattnet pumpas ut från varje enskild fastighet ut till huvudledningen som trycker avloppsvattnet vidare för att slutligen hamna på reningsverket.

NSVA utför arbetet utanför tomtgräns. I tomtgräns kommer det sättas av en förbindelsepunkt för spillvattnet. Allt arbete inom tomtgränsen bekostas och utförs av fastighetsägaren.

Så påverkas du

Under entreprenadtiden kommer framkomligheten att vara begränsad och buller från maskiner uppstå, vi hoppas att ni har överseende med detta.

NSVA utför arbetet utanför tomtgräns. I tomtgräns kommer det sättas av en förbindelsepunkt för spillvattnet. Allt arbete inom tomtgränsen bekostas och utförs av fastighetsägaren.

Efter anläggandet utanför tomtgränsen måste fastighetsägaren inom rimlig tid koppla in sin fastighet på den nya spillvattenledningen.


För anslutningsfrågor: Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-495 87 79. E-post: karl-johan.weinitz@nsva.se

Mer information


Filip Westberg
Projektledare
filip.westberg@nsva.se
010-495 87 25