Förslöv: Åselidsvägen

Pågående projekt 2019-05-08 09:06
Båstad: Åselidsvägen, Förslöv

NSVA har fått i uppdrag av Båstads kommun att renovera VA-ledningarna i Åselidsvägen. I samband med att NSVA byter ut vattenledningarna mot nya kommer NSVA även att förlägga en dagvattenledning i gatan.

Startdatum: 2019-04-15 08:00 Beräknas klart: juni 2019

Detta gör vi

I Åselidsvägen finns det idag gamla vattenledningar och spillvattenledningar (leder bort avloppsvatten från till exempel toalett, bad och disk). I samband med att NSVA byter ut vattenledningarna mot nya kommer NSVA även att förlägga en dagvattenledning i gatan för att leda bort regn- och smältvatten från till exempel tak och gator.

Så påverkas du

Då det idag inte finns någon kommunal dagvattenledning i gatan finns risken att fastigheter här har dagvattnet kopplat till spillvattenledningen. Risken med detta är att om det regnar mycket blir ledningen full, med risk för översvämning på egen eller grannars fastigheter. De fastighetsägare som idag har dagvattnet kopplat till spillvattenledningen i gatan kommer att bli tvungna att koppla om sina fastigheter till den nya dagvattenledningen eller ta hand om dagvattnet inne på fastigheten i en så kallad stenkista.

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Under ett par dagar kommer begränsad framkomlighet att råda till respektive fastigheter. Vi ber om överseende med detta. 

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Innan grävarbetet påbörjas i gatan kommer besiktning att ske av berörda fastigheter av företaget Bergsäker AB. Ändamålet med besiktningen är att dokumentera fastighetens skick avseende skador, sprickor och dylikt på fasader, murar etc. Separat information om detta kommer skickas ut av Bergsäker. När projektet är utfört kommer Bergsäker att göra en efterbesiktning av fastigheterna.

Entreprenör

NSVA i egen regi

Mer information


Filip Westberg
Projektledare
filip.westberg@nsva.se
010-495 87 25

Anslutningsfrågor: Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, NSVA. Telefon: 010- 490 97 00. E-post: karl-johan.weinitz@nsva.se