Fjärdingsmansvägen, Förslöv

Pågående projekt 2018-08-30 09:30
Båstad: Fjärdingsmansvägen, Förslöv

På uppdrag av Båstads kommun kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Fjärdingsmansvägen i Förslöv. Syftet är att byta ut dricksvattenledningen och att förlägga en ny dagvattenledning.

Ett antal gator väster om Ljungbyholmsvägen har eller har haft äldre ledningar med många historiska läckor och som har sanerats efter hand de senaste åren. Nu är det Fjärdingsmansvägens tur att få nya ledningar och i samband med detta kommer NSVA samtidigt att anlägga kommunalt dagvatten i gatan, vilket betyder att det kommer finnas möjlighet, för de fastighetsägare som vill, att även ansluta sig till kommunal dagvattenhantering.

Startdatum: 2018-09-10 08:00 Beräknas klart: hösten/vintern 2018

Detta gör vi

I slutet av maj månad kommer det att utföras markprovtagning med hjälp av borrbandvagn. Detta för att kartlägga eventuella markföroreningar innan grävarbetet påbörjas.

Vibrationsmätning kommer att ske fortlöpande under entreprenadtiden för att säkerställa att man håller sig under fastställda vibrationsnivåer. Om man närmar sig dessa vibrationsnivåer skickas ett larm till arbetsledaren som anpassar entreprenaden därefter.

En förbesiktning kommer att göras av fastigheternas fasader, murar och dylikt. Syftet med besiktningen är att dokumentera fastighetens skick. Företaget Bergsäker kommer under vecka 36 att kontakta de fastighetsägare som är berörda. 

Entreprenadstart är tänkt att ske under vecka 37 och entreprenaden beräknas pågå under uppskattningsvis två månaders tid.

Så påverkas du

NSVA kommer att arbeta sig metodiskt framåt med cirka 20 meter uppschaktad väg åt gången. Därför blir tiden som grävs utanför varje fastighet begränsad. Berörda fastighetsägare kommer alltid ha tillträde till sina fastigheter till fots. Stundtals kommer däremot tillfart med bil att bli begränsad. Provisorisk väg kommer att anläggas mellan Slammarpsvägen och Bjärevägen.

Under hela entreprenaden kommer berörda fastigheter att få distribution av dricksvatten, dock med eventuella kortare avbrott under någon eller några timmar vilka kommer att meddelas i god tid före.

Dagtid kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att uppstå, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter. Vi ber om överseende med detta.

Entreprenör

NSVA i egen regi

Projektledare: Filip Westberg, VA-projektör, NSVA. Tel: 010-495 87 25. E-post: filip.westberg@nsva.se

För anslutningsfrågor: Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-495 87 79. E-post: karl-johan.weinitz@nsva.se

Arbetsledare: Lenn Oscarsson, NSVA. Tel: 010-490 97 00. E-post: lenn.oscarsson@nsva.se