VA-utbyggnad Maglaby och Högalid

Pågående projekt 2018-06-11 10:53
Åstorp: Maglaby och Högalid

Under 2018-2019 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.

Startdatum: 2015-10-27 13:41 Beräknas klart: 2020

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Åstorp antog 2011-06-27 "Strategi för vatten och avlopp på landsbygden". I strategin definieras vilka områden inom kommunen som ska anslutas till kommunalt avlopp, och i vissa fall vatten, inom de närmsta åren. 

Strategin är framtagen av NSVA och Åstorps kommun i samråd med Länsstyrelsen. Den prioriterar områden med samlad bebyggelse där påverkan på miljön från befintliga avlopp anses särskilt hög. Som bakgrund ligger Miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa.

Två av de prioriterade områdena är Maglaby och Högalid, som är planerade att anslutas till det kommunala spillvattennätet (avloppsnätet) under 2016-2017. Områdena är särskilt prioriterade då båda ligger inom Kvidinge vattenskyddsområde.


Detta gör vi

Detaljprojektering (ritningsframställandet) för projektet inom området är klart liksom alla de undersökningar som genomförts för att vi ska kunna bestämma bäst lämpade placeringen av ledningar samt anslutningspunkter. Beslut om det kommunala verksamhetsområdet för spillvatten är taget i kommunfullmäktige 2016-09-26 och har efter överklagande till mark- och miljödomstolen till slut vunnit laga kraft. Detta har gjort att entreprenadstarten blivit framskjuten.

Kvarstående arbete innan entreprenadarbetet kan ta vid är överenskommelse om ledningsrätt längs sträckan. Detta väntas bli klart under tidig höst 2018 vilket ger en förhoppning om entreprenadstart under hösten 2018.

Så påverkas du

Alla fastigheter inom det som beslutas bli kommunalt verksamhetsområde för spillvatten kommer att anslutas. Fastigheter i nära anslutning till verksamhetsområdet eller överföringsledningen kan eventuellt ges möjlighet att också anslutas.

NSVA utför arbetet utanför tomtgräns. I tomtgräns kommer det sättas av en förbindelsepunkt för spillvattnet. Allt arbete inom tomtgränsen bekostas och utförs av fastighetsägaren.

När utbyggnaden är klar debiteras anläggningsavgift för anslutning till det kommunala spillvattenledningsnätet. Anläggningsavgiften för Åstorps kommun är under utredning och kommer med största sannolikhet att höjas. Det kan även bli aktuellt med särtaxa i detta område.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder i respektive kommun genom VA-taxan och får inte gå med vinst. VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun och består av anläggnings- och brukningsavgifter. Läs gärna mer VA-taxan


För anslutningsfrågor: Olof Martell. Tel: 010-490 97 00. E-post: olof.martell@nsva.se

Mer information


Jimmy Lubera
Projektledare
jimmy.lubera@nsva.se
010-490 97 60