Bragegatan och Lokegatan, Åstorp

Pågående projekt 2019-03-14 12:40
Åstorp: Norra och Södra Bragegatan samt Norra och Södra Lokegatan

På uppdrag av Åstorps kommun kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att utföra VA-arbeten i Norra och Södra Bragegatan samt i Norra och Södra Lokegatan.

Byggstart sker under våren 2019 och arbetet beräknas vara klart i slutet av 2019. 

 

Startdatum: 2019-03-18 08:00 Beräknas klart: vintern 2019

Detta gör vi

De kommunala ledningarna för vatten-, spill- och dagvatten är gamla och i dåligt skick. Dricksvattenledningen ska bytas ut och spill- och dagvattenledningarna ska renoveras alternativt även de bytas ut. 

Tidplan:
Grävarbete Norra och Södra Lokegatan – vecka 12 fram till mitten av juni
Grävarbete Norra och Södra Bragegatan – start efter sommarsemestern

Vi börjar med Södra Lokegatan först, där vi ska gräva ny vattenledning samt göra nya anslutningar på fastigheternas dag- respektive spillvattenserviser. Detta ska vi förhoppningsvis vara färdiga med till påsk (vecka 16). Vi kommer därefter flytta över arbetena till Norra Lokegatan där hela gatan ska grävas upp och alla ledningarna bytas.

Under första veckan kommer vår entreprenör NCC att etablera sig på platsen och påbörja förberedande arbeten. Bland annat kommer fastigheterna på Norra Lokegatan att förses med provisoriskt vatten. Detta innebär att husen under entreprenadtiden kommer att förses med vatten via fastighetens vattenutkastare (om den har någon). Därmed blir tyvärr denna inte möjlig att använda under entreprenadtiden. För den/de fastighet(er) som inte har någon utkastare får det provisoriska vattnet lösas på annat sätt.

Så påverkas du

Innan arbetet påbörjas kommer en syneförrättning att genomföras av berörda fastigheter. Fastighetsägarna kommer att kontaktas av besiktningsföretaget Bergsäker AB.

NSVA kommer att arbeta sig metodiskt framåt med cirka 20 meter uppschaktad väg åt gången. Därför blir tiden som grävs utanför varje fastighet begränsad. Berörda fastighetsägare kommer alltid ha tillträde till sina fastigheter till fots. Stundtals kommer däremot tillfart med bil att bli begränsad. Under tiden grävarbetena pågår i respektive återvändsgata kommer man bli tvungen att parkera sin bil på omkringliggande gator. Har man särskilt behov av tillträde med fordon ber vi fastighetsägarna att kontakta entreprenören.

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter. Företaget Bergsäker, som tidigare har besiktigat fastigheterna vid Norra och Södra Lokegatan, kommer under entreprenadtiden att ha vibrationsmätare uppsatta på vissa fastigheter för att kontrollera att riktvärden för vibrationer inte överskrids.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber om överseende med ovanstående.

Entreprenör

NCC

Kontaktinformation:

Projektledare: Filip Westberg, VA-projektör, NSVA. Tel: 010-495 87 25. E-post: filip.westberg@nsva.se

För anslutningsfrågor: Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-495 87 79. E-post: karl-johan.weinitz@nsva.se