Brunnsborrning och överskottsvatten

Om du ska borra för bergvärme ska du kontakta miljöförvaltningen i din kommun och anmäla brunnsborrning efter bergvärme. Du ska även skicka in en förfrågan om utsläpp av överskottsvatten till NSVA.  

Avledning av överskottsvatten kräver tillstånd

Tänk på att överskottsvatten från energibrunnsborrning inte får avledas till kommunala spill- eller dagvattenledningar utan tillstånd. Det bästa är om överskottsvatten leds till lämplig markyta för infiltration där.

Finns det ingen möjlighet till det kan närliggande dagvattenledningar vara ett alternativ. NSVA kan efter förfrågan ge tillstånd att avleda överskottsvatten till anvisad dagvattenbrunn. Borrvattnet ska då först passera någon form av sedimentering.

Förfrågan skickas in senast två veckor innan borrning

Förfrågan om avledning av spillvatten ska göras till NSVA senast två veckor före borrning. Här gör du din förfrågan. Efter kontroll och eventuell renspolning av ledningssystem lämnar NSVA svar till projektansvarig/fastighetsägaren.

Efter utförd borrning ska NSVA meddelas för att åter kontrollera ledningssystemet.

NSVAs handläggning och kontrollåtgärder debiteras fastighetsägaren. Eventuella saneringsåtgärder av ledningsnätet debiteras projektansvarig/ fastighetsägaren.