Priser & avgifter

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och får inte gå med vinst. VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i din kommun och består av anläggnings- och brukningsavgifter. Dessa i sin tur består av olika avgifter som varierar från kommun till kommun.

VA-verksamheten i respektive kommun inom NSVA står för sina egna kostnader för ledningar, reningsverk, vattenverk, investeringar och så vidare. Eftersom varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel ledningslängd per kund, storlek på anläggningar och reinvesteringsbehov, är VA-avgifterna olika i kommunerna. Vanligen är avgifterna lägre i en tätbebyggd kommun. Det beror på att kostnaderna för VA-verksamheten fördelas på fler kunder.

För fullständig VA-taxa i din kommun, se Aktuell VA-taxa.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaderna för anslutning av nya kunder. I vissa områden tillämpas särtaxa, efter beslut i kommunfullmäktige.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när serviserna är anlagda fram till förbindelsepunkten och fastighetsägaren blivit skriftligen informerad om dess läge. Anläggningsavgiften faktureras av din kommun.

Läs mer om anläggningsavgiften och se prisexempel för din kommun.

Brukningsavgift

Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. De i sin tur påverkas av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar, lagkrav och reinvesteringstakt.

Brukningsavgifterna är vanligen uppdelade i en fast del och en rörlig del baserad på vattenförbrukningen. Tillsammans står det för din del av VA-verksamheten. Brukningsavgifterna faktureras av NSVA, utom i Åstorp där de faktureras av Åstorps kommun.

Läs mer om brukningsavgifterna i din kommun.