Förstå fakturan

Alla kommuner inom NSVA, utom Båstad, har likadan konstruktion på VA-avgifterna som består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på förbrukningen av vatten.

Åstorps kommun sköter VA-faktureringen i egen regi, varför fakturan ser annorlunda ut. För specifika frågor om VA-fakturan i Åstorp hänvisas till kommunen.

 

Förstå fakturan i Båstad

Klicka här för information om VA-fakturan i Båstad.

 

Förstå fakturan i Bjuv, Helsingborg, Landskrona och Svalöv

Se bild och text här nedanför.

 

 

Vad är grundavgift?

Fast avgift för alla kunder som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, exempelvis administration, mätarbyte och information. För företag baseras grundavgiften på vattenmätarens storlek.

Vad är boendeenhetsavgift?

Fast avgift för alla kunder som täcker kostnaden för den nytta fastigheten har av att vara ansluten till de kommunala VA-ledningarna. Avgiften täcker bland annat investeringar och underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.. Flerfamiljsbostäder betalar en boendeenhetsavgift per lägenhet. Enfamiljsbostäder betalar en boendeenhetsavgift. Även obebyggda tomter betalar denna avgift.

Vad är dagvatten fastighet?

Avgift som betalas av alla kunder där dagvatten (regn- och smältvatten samt dräneringsvatten) tas omhand via kommunala dagvattensystem från fastigheten. Om fastighetsägaren själv leder bort dagvattnet inom fastigheten på annat sätt, till exempel stenkista på tomten, utgår ingen avgift för dagvatten fastighet.

 

Vad är dagvatten gata?

Avgift som täcker kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från gator i ditt område, så att inte din tomt eller fastighet översvämmas. Dagvattenavgift gata är en avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering. Dagvattenavgift för större vägar betalar kommunen respektive Trafikverket för.

Varför är dagvattenavgiften uppdelad i två delar?

Dagvattenavgiften täcker kostnaderna för att ta hand om och rena dagvatten både från fastigheterna och gatorna. Avgiften består av två delar eftersom vissa fastigheter hanterar dagvatten från stuprör etc inom egen fastighet (t ex en stenkista). I det fallet utgår ingen avgift för dagvatten fastighet. Dagvatten gata är däremot en fast avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn- och smältvatten som avleds från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. För att inte belasta avloppsreningsverken och riskera översvämning ska vattnet som samlas när det regnar ledas bort till separata ledningssystem. Vattnet kan ledas bort på flera sätt, exempelvis genom diken eller ledningar.
Vad är förbrukningsavgift?

Rörlig avgift baserad på den mängd vatten fastigheten förbrukar. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm) förbrukat vatten. Spillvattenmängden beräknas vara lika stor som vattenmängden.