Förstå fakturan i Båstad

I Båstads kommun är VA-avgifterna uppbyggda på ett annan sätt än i övriga kommuner inom NSVA, bland annat har privatkunder inte någon rörlig avgift.

Information om VA-fakturan i övriga kommuner inom NSVA. 

 

 

Vad är grundavgift?

Fast avgift för alla kunder som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, exempelvis administration och information. Grundavgiftens storlek beror på vilka VA-tjänster som fastigheten är ansluten till. För företag baseras grundavgiften på vattenmätarens storlek.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn- och smältvatten som avleds från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. För att inte belasta avloppsreningsverken och riskera översvämning ska vattnet som samlas när det regnar ledas bort till separata ledningssystem. Vattnet kan ledas bort på flera sätt, exempelvis genom diken eller ledningar.
Vad är dagvatten fastighet?

Avgift som betalas av alla kunder där dagvatten (regn- och smältvatten samt dräneringsvatten) tas omhand via kommunala dagvattensystem från fastigheten. Om fastighetsägaren själv leder bort dagvattnet inom fastigheten på annat sätt, till exempel stenkista på tomten, utgår ingen avgift för dagvatten fastighet.

 

Vad är dagvatten gata?

Avgift som täcker kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från gator i ditt område, så att inte din tomt eller fastighet översvämmas. Dagvattenavgift gata är en avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering. Dagvattenavgift för större vägar betalar kommunen respektive Trafikverket för.

Varför är dagvattenavgiften uppdelad i två delar?

Dagvattenavgiften täcker kostnaderna för att ta hand om och rena dagvatten både från fastigheterna och gatorna. Avgiften består av två delar eftersom vissa fastigheter hanterar dagvatten från stuprör etc inom egen fastighet (t ex en stenkista). I det fallet utgår ingen avgift för dagvatten fastighet. Dagvatten gata är däremot en fast avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering.

Vad är nyttoavgift?

Nyttoavgiften ska täcka kostnaden för den nytta fastigheten har av att vara ansluten till det kommunala VA-nätet. Avgiften täcker bland annat investeringar och underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.

Vad är förbrukningsavgift?

Rörlig avgift baserad på den mängd vatten fastigheten förbrukar. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm) förbrukat vatten. Spillvattenmängden beräknas vara lika stor som vattenmängden. I Båstads kommun är det bara verksamheter som har vattenmätare och betalar förbrukningsavgift.

Är det någon skillnad på taxan för permanentboende och fritidshus i Båstads kommun?

Det är samma taxa oavsett om det är fritidshus eller året runt-boende.
Jag har två boendeenheter och avgifterna är lägre för den ena, vad beror det på?

En andra boendeenhet (t ex en gäststuga eller extralägenhet) jämställs med en lägenhet i ett flerfamiljshus, därför är både nyttoavgiften och dagvattenavgifterna något lägre.

Varför är nyttoavgiften och dagvattenavgifterna olika för småhus och flerfamiljshus?

Avgiften per lägenhet i ett flerfamiljshus är mindre än för småhus då kostnaderna per enhet är lägre (gemensamma ledningar, färre antal boende, mindre takyta och andel hårdgjord yta/lägenhet o s v).

Hur avgörs om ett radhus är ett flerfamiljshus eller ett småhus?

Det är taxeringskoden som gäller, d v s om fastigheten är taxerad som småhus eller hyreshus. Det går alltså inte att säga att bara för att du hyr ett radhus så bör det betraktas som lägenhet utan beror helt på taxeringskoden.

Vad gäller för obebyggda fastigheter?

Obebyggda fastigheter ska betala fasta brukningsavgifter (från det att förbindelsepunkt anvisats). Detta gäller från 1 januari 2016, ingen debitering sker för tiden innan detta. Samma regler gäller i alla övriga kommuner inom NSVA sedan tidigare.

I övriga kommuner inom NSVA betalar kunden de fasta avgifterna, men inte de röliga, för obebyggda fastigheter. Eftersom privatkunder i Båstads kommun inte betalar någon rörlig avgift (inte har vattenmätare) betalar man istället en reducerad fast nyttoavgift för obebyggda fastigheter.  

Varför ska jag betala VA-avgifter som har en obebyggd fastighet?

Enligt den nya VA-taxan i Båstads kommun (som gäller från 1 januari 2016) ska obebyggd fastighet inom detaljplan erlägga brukningsavgift (grundavgift, dagvattenavgift samt nyttoavgift för obebyggd fastighet). Se VA-taxa Båstads kommun och VA-taxebilagor Båstads kommun. Det betyder att alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet (har en förbindelsepunkt) ska betala brukningsavgifter, oavsett om fastigheten är bebyggd eller inte. Även dagvattenavgifter debiteras eftersom ledningslängden och mängden vatten normalt är lika stor även om fastigheten är obebyggd.

Samma regler gäller i alla övriga kommuner inom NSVA sedan tidigare. I övriga kommuner inom NSVA betalar kunden de fasta avgifterna, men inte de röliga, för obebyggda fastigheter. Eftersom privatkunder i Båstads kommun inte betalar någon rörlig avgift (inte har vattenmätare) betalar man istället en reducerad fast nyttoavgift för obebyggda fastigheter.  

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska enligt "Lagen om allmänna vattentjänster" bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Varje kommun bildar ett "VA-kollektiv" och ska stå för sina kostnader för exempelvis ledningsnät, anläggningar, investeringar och kundfakturering. Detta innebär att det är olika VA-taxa i varje kommun. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Genom brukningsavgifterna betalar man alltså inte bara för sin egen användning av VA-tjänsterna utan för "sin del" av kommunens VA-kollektiv.

Vilka ska ha vattenmätare i Båstads kommun?

Alla fastigheter som till största delen utgörs av verksamheter ska ha en vattenmätare och debiteras efter faktisk förbrukning.