Överhaltsavgifter

I VA-taxebilagan finns avgifter för särskilt förorenat industriavloppsvatten, avgifterna kallas för överhaltsavgifter.

Överhaltsavgifter ska betalas av de verksamheter som belastar reningsverken mer än ett normalhushåll och ska täcka kostnaderna för den ökade belastningen. I VA-taxebilagan för aktuell kommun anges avgifterna för särskilt förorenat industriavloppsvatten, avgifterna kallas för överhaltsavgifter.

Eftersom avgiften ska spegla den faktiska kostnaden kan storleken på överhaltsavgiften variera mellan olika kommuner och anläggningar.

Normalhalter i ett sanitärt spillvatten

Nedan anges normalvärden för ett hushållsspillvatten. Verksamheter som har högre halter ska betala för den överskridande halten.

  • Biologisk syreförbrukning, BOD7 : 260 g/m3=mg/l
  • Totalfosfor: 10,5 g/m3=mg/l
  • Totalkväve: 52 g/m3=mg/l
  • Suspenderade ämnen, SS: 260 g/m3=mg/l

Provtagning och rapportering av överhaltsavgifter

För att överhaltsavgiften ska bli korrekt krävs det att verksamheterna har en provtagning som är representativ. Vid en jämn drift kan det vara lämpligt att ta prov en gång i månaden. Vid ojämn belastning, med variationer i flöde och utsläppsmängder, kan prov behöva tas oftare. NSVA hjälper gärna till att ta fram en rimlig kontrollplan.

Parametrar som ska redovisas är:

  • Flöde
  • BOD7
  • Tot-P
  • Tot-N
  • Suspenderade ämnen

Flöden, halter och mängder ska redovisas till NSVA kvartalsvis senast den 10:e i månaderna april, juli, oktober och januari påföljande år.

Läs mer om industrispillvatten