Avgifter nyanslutning

Anläggningsavgiften är en engångsavgift du som fastighetsägaren betalar när du ska koppla in din fastighet till det kommunala nätet. 

Anläggningsavgiftens storlek beror på VA-taxan i din kommun, tomtyta samt vilken typ av anslutningar som ska göras. Avgiften består av fyra delar:

Servisavgift

Servisavgiften tas ut för att täcka kostnaden för framdragning av servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten fram till fastighetens förbindelsepunkt.

En servisledning är den ledning som ansluter från NSVAs distributionsledning (huvudledning) till fastigheten. Servisledningen har en kommunal del som leder fram till förbindelsepunkten och en privat del som leder från förbindelsepunkten till anslutna byggnader på fastigheten.

Hur stor avgiften blir beror på vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Den totala kostnaden blir lägre om du väljer att koppla in alla tre samtidigt, än om du väljer att koppla in två nu och en tredje vid ett senare tillfälle. Vet du med dig att det kan bli aktuellt att koppla in till exempel dagvatten i framtiden, är det kostnadsmässigt fördelaktigt att förbereda serviserna redan nu.

Förbindelsepunktsavgift

Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för att upprätta en förbindelsepunkt.

Förbindelsepunkten är gränsen mellan de allmänna ledningar som NSVA ansvarar för och fastighetens egna servisledningar. Den ligger normalt sett cirka 0,5 meter utanför tomtgränsen.

Hur stor avgiften blir beror på vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Den totala kostnaden blir lägre om du väljer att koppla in alla tre samtidigt. Vet du med dig att det kan bli aktuellt att koppla in till exempel dagvatten i framtiden, är det kostnadsmässigt fördelaktigt att förbereda förbindelsepunkten redan nu.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften är en kostnadsrelaterad avgiftsparameter. Ju större tomtstorlek, desto högre blir huvudmannens kostnader. Det kostar till exempel mer att bygga ledningar förbi stora tomter än små.

Boendeenhetsavgift

Avgiften speglar den nytta en boendeenhet har av att vara ansluten till de kommunala vatten- och avloppstjänsterna och ska täcka kostnader för gemensamma anläggningar som till exempel vattenreningsverk och avloppsreningsverk.

Med boendeenhet menas alla typer av bostäder, oavsett om det är en villa, en lägenhet, ett radhus eller ett gästhus. Avgiften ska betalas för varje boendeenhet.