Råd och anvisningar

Vid anslutning ansvarar fastighetsägaren för att gräva fram till förbindelsepunkten. Inkoppling till VA-nätet får endast ske efter att alla handlingar är insända och godkända av NSVA samt när anläggningsavgiften är betald. Inkoppling av dricksvatten får endast göras av NSVA, medan fastighetsägaren själv får koppla in spillvatten och dagvatten.

Nedan följer råd och anvisningar vid VA-anslutning eller ledningsomläggning. För frågor kring vad som gäller just din fastighet kontakta oss på tel 010-490 97 00 så hjälper vår kundservice dig till rätt person.

Ledningsdimension

NSVA står inte för dimensionering av ledningar inne på fastigheten. Kontakta din entreprenör för dimensioneringshjälp.

Grävanmälan

Vid behov av att gräva i allmän mark måste fastighetsägaren först göra en grävanmälan till kommunen. För att inga kablar eller ledningar ska skadas vid grävningen kan du också behöva ledningsvisning. Detta kan du beställa på ledningskollen.se.

VA-ritningar

För beställning av ritningar över VA-installationerna på din fastighet, se "Beställ VA-ritning".

Byggvatten

Vid behov av byggvatten ska detta göras på en separat VA-anmälanHär kan du läsa mer om byggvatten. Handläggningstiden är normalt sex veckor. Observera att kontrollerbar backventil och avstängningsventil ska vara monterat vid öppning av vatten. Om detta inte är monterat när NSVA kommer för att öppna vattnet kan fastighetsägaren bli debiterad för så kallat ”förgävesbesök” enligt gällande VA-taxa.

Byggvatten debiteras enligt gällande VA-taxa. Kostnaden för byggvatten för en vanlig villa består dels av en avgift för att vi åker ut och öppnar för vattnet, dels av en avgift för 50 kubikmeter vatten.

Vatten

Vid omläggning av vattenledningar inne på fastigheten ställer NSVA krav på att det ska vara en hel vattenledning, utan några skarvar från servisventilen i gatan fram till vattenmätaren. Om det uppstår skada på vattenledningen eller om ledningen måste skarvas, ska den svetsas av entreprenör som NSVA har godkänt.

Vid anslutning ska fastighetsägaren gräva fram till servisventilen och frilägga runt om servisventilen. Slänterna kring hålet vid servisventilen ska vara tillräckligt stor och utformas så att personen som klättrar ned i gropen inte utsätts för rasrisk. Inkoppling av vattenledningen i servisventilen får endast göras av NSVA eller av entreprenör som NSVA har utsett.

OBS! Tänk på att det bara är NSVA som får öppna och stänga servisventiler till vatten. Olovlig öppning debiteras enligt gällande VA-taxa.

Vattenmätare

NSVA tillhandahåller och äger vattenmätaren. Fastighetsägaren är skyldig att vårda vattenmätaren samt se till att den är lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Vattenmmätaren får inte byggas in. Tung utrustning får inte placeras framför den. I Båstads kommun sätts vattenmätare bara upp hos verksamheter, inte i bostadshus.

Vattenmätarkonsol, avstängningsventiler med kopplingar före och efter vattenmätaren samt kontrollerbart återsugningsskydd (backventil) är fastighetsägarens egendom.

Byggherren, byggherrens konsult eller liknande ger förslag på vilken storlek och antal vattenmätare som ska placeras. Dessa uppgifter ska skickas in i samband med va-anmälan. NSVA tillhandahåller följande storlekar på vattenmätare: Qn 2,5 (vanlig villamätare), Qn 6,0 eller Qn 10,0.

Läs mer om mätarens placering >>

Läs mer om fastighetsägarens ansvar för vattenmätaren >>

Spillvatten

Spillvatten är det vatten som avleds via alla avloppsledningar inne i huset - diskvatten, tvättvatten, badvatten och toaletter. Spillvatten leds till avloppsreningsverket för rening. 

Vid omläggning av spillvatten på fastigheten ska en spolbrunn placeras inne på fastigheten. Dimensionen på spolbrunnen ska vara minst ø160. Placeringen ska vara nära tomtgräns om kommunal spolbrunn saknas vid förbindelsepunkten. I annat fall placeras den i närheten av byggnaden.

För enskilda avlopp hänvisas till miljökontoret i respektive kommun. 

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten från hustak och gator som inte infiltreras i jorden samt vatten från husgrundsdräneringar. Dagvatten leds i separata dagvattenledningar till sjöar och vattendrag, normalt utan någon rening. I nyare område finns vanligen dagvattendammar.

Vid omläggning av dagvatten ska en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång placeras inne på fastigheten. Dimensionen på dagvattenbrunnen bör vara mellan ø315 och ø400 med 70 liter sandfång.

Fastigheter med källare ska pumpa dräneringen till dagvattenbrunnen som sedan leds till dagvattenledningen. Fastigheter som har källarnedfarter med brunn för avvattning ska pumpa vattnet från brunnen i källarnedfarten till en dagvattenbrunn som leds till dagvattenledningen. Samma sak gäller för spygatter i källartrappor utan skärmtak och ”klack” (kantsten eller liknande så att inte vatten kan rinna ner i trappan).

Observera att för vissa fastigheter kan finnas krav om att fördröja dagvatten.