Bygga om

Om du bygger till eller bygger om så att det påverkar VA-anslutningarna inne på fastigheten behöver du göra en VA-anmälan till oss på NSVA. Likaså om du ska lägga om dina VA-serviser. Med din VA-anmälan kontrollerar vi att allt ansluts på rätt sätt innan du börjar bygga. 

Det är viktigt att det är rätt vatten i respektive ledning. Det är ett vanligt problem att till exempel stuprör är kopplade till spillvattenledning istället för dagvattenledning. Det kan orsaka kapacitetsproblem i ledningsnätet vid kraftiga skyfall, med översvämning som följd. 

Vid en till- eller ombyggnad kanske du behöver betala en VA-avgift för tillkommande yta. Bygger du ett gästhus, Attefallshus eller liknande med beboelig yta (sovplats samt vatten och avlopp) räknas det som en boendenhet (lägenhet) vilket betyder en extra boendenhetsavgift. Kontakta NSVA och fråga vad som gäller i just ditt ärende. 

Tänk på att om du behöver gräva på allmän mark måste du som fastighetsägare göra en grävanmälan till din kommun.