Kontroll av VA-ledningar med rök- och filmbil

För att säkerställa att regnvatten respektive spillvatten från fastigheter går till rätt ledning kan man med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera vart dagvatten och spillvatten från fastigheten tar vägen.

En felaktig VA-anslutning kan innebära att dagvatten som avleds från fastigheten kommer ut i fel ledning, det vill säga i spillvattenledningen istället för i dagvattenledningen. Det är viktigt att åtgärda felaktiga anslutningar då spillvattenledningsnät, pumpstationer och reningsverk blir överbelastade vid felkopplingar, framförallt i samband med kraftiga regn. Ett överbelastat ledningsnät medför en ökad risk för källaröversvämningar. Risken för en fastighetsägare att drabbas av återkommande översvämningar är stor så länge avloppssystemet är felkopplat.

Ett annat exempel på en felkoppling är att spillvatten är anslutet till dagvattnet och då avleds spillvatten direkt ut i bäckar, åar eller hav utan rening.

NSVA har en egen rök- och filmbil för att utföra undersökningar och kontroller av VA-ledningar. Observera att du som fastighetsägare inte kan beställa dessa undersökningar av NSVA. Vi undersöker bara fastigheter på eget uppdrag. Om du som fastighetsägare vill göra en en rök- och filmbilsundersökning på din fastighet är du välkommen att kontakta en spolbilsfirma eller annan entreprenör.

Så går en rök- och filmbilsundersökning till

Om NSVA har meddelat att en undersökning kommer att utföras på er fastighet kommer den inte att kosta något. Vid en kontroll av VA-ledningarna behöver fastighetsägaren oftast inte vara hemma, men NSVA behöver komma åt brunnar och stuprör på fastigheten. Om vi behöver komma in i huset kontaktas fastighetsägaren.

Undersökning med hjälp av rök innebär att det ryker från stuprör och brunnar. Inför en sådan här undersökning bör man som fastighetsägare se till att vattenlås i handfat, dusch, toaletter, pannrum, källare med mera är fyllda så att det inte tränger in rök i bostaden. Röken är ofarlig, men kan utlösa brandlarm.

Undersökning med hjälp av färg innebär att man häller färg och vatten i stuprör och brunnar för att se var vattnet hamnar.

Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar, samlingsbrunnar och brunnar med sandfång och/eller vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan. Om fastighetsägaren saknar dokumentation och heller inte har kännedom om var brunnar finns kan NSVA kontaktas för att svara på var fastighetens anslutningar är belägna. Ofta finns samlingsbrunnens läge i servisledningens riktning, varför denna information kan vara till hjälp.

  • Samlingsbrunn är den brunn på fastigheten dit dagvatten- och/eller spillvattenledningar inne på fastigheten leds innan det leds vidare ut till huvudledningarna i gatan. Det kan finnas flera samlingsbrunnar på en fastighet.
  • Vattenlås hindrar lukt från ledningsnätet att ledas vidare. Vattenlåset hindrar också rök vid undersökningen, varför NSVA måste ha möjlighet att tömma dessa innan undersökningen genomförs.
  • Sandfånget är till för att fånga upp sand och annat så att detta inte följer med ut i huvudledningarna och orsakar stopp där.

Det är bra att ha dokumentation på hur ledningar är dragna på fastigheten. Detta har man stor nytta av när något inte fungerar, eftersom felsökningen då är mycket lättare att planera. Det är fastighetsägaren som ansvarar för denna dokumentation. Ibland finns dokumentation på fastighetens ledningar i kommunens eller NSVAs arkiv, men oftast inte. Om dokumentation saknas bör sådan upprättas när man kommit fram till hur det ser ut. Även en enklare skiss kan vara till stor nytta.

Detta säger lagen

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, §18, är huvudmannen (din kommun) inte skyldig att låta en fastighet kopplas eller vara kopplad till VA-nätet om anslutningen har väsentliga brister. "Väsentliga brister" kan till exempel vara felkopplade ledningar och otäta avloppsserviser. Skulle en felkoppling upptäckas kommer NSVA att ställa krav på berörda fastighetsägare att åtgärda detta inom en begränsad tid. Du kommer då att få ett särskilt krav ställt på dig. Är åtgärden inte klar inom denna tid skickas ärendet till mark- och miljödomstolen. Detta leder ofta till vitesföreläggande samt fortsatt krav på åtgärd.

Så här åtgärdas den felaktiga anslutningen

Mer information om åtgärdsförslag och rekommendationer hittar du här och i foldern "Var landar regnet hos dig?".