Felkopplade ledningar

Förr var det vanligt att dräneringen, och i vissa fall också stuprören, kopplades till kommunens spillvattennät. Det berodde på att det fram till 1960-talet var vanligt med kombinerade ledningar. Numera bygger man separata ledningar för dagvatten och spillvatten och äldre områden byggs successivt om.

I områden med separata ledningar i gatan måste ledningarna för dagvatten (regnvatten) respektive spillvatten (avloppsvatten) från fastigheten vara åtskilda. Det betyder att hus i äldre bostadsområden kan ha felkopplade ledningar.

Du som fastighetsägare har ansvar för att ledningarna på din fastighet är separerade. Det betyder att du måste se till att stuprör, dräneringsbrunn samt eventuella golvbrunnar i källartrappa och garagenedfart är rätt kopplade.

Felkopplat innebär risk för översvämning

Felkopplade ledningar ställer till med en hel del problem eftersom spillvattennätet kan överbelastas vid hastiga skyfall och leda till översvämningar. Avloppsvatten kan också tränga upp i golvbrunnar i närliggande fastigheters källare och liknande. Det kan faktiskt räcka med att en enda villa i ett bostadsområde har felkopplade ledningar för att det ska bli översvämning i flera grannhus.

Den stora mängden vatten i samband med kraftigt regn leder också till ökad energiförbrukning i pumpstationer och reningsverk samt försämrar reningsprocessen.

Göra själv eller anlita?

Att separera dagvattnet från spillvattnet behöver inte vara särskilt komplicerat eller kostsamt. Det kan i bästa fall räcka med att leda ut regnvattnet till gräsmattan. Tala gärna med en fackman för att bedöma felet och diskutera lösningar, det finns mycket erfarenhet och kompetens på regionens byggfirmor och mark- och anläggningsföretag. NSVA har dock inte rätt att rekommendera någon särskild firma.