Senaste nytt om översvämningen i Bjuvs kommun

 

Läs om åtgärder genomförda i Åstorps kommun

Juni 2019

NSVA och kommunerna har arbetat med åtgärdsplaner för att minska risken för nya översvämningar vid skyfall. Nu, tre år senare, har flera projekt som är direkt kopplade till översvämningarna 2016 genomförts och ett antal projekt ska förverkligas.

Åtgärdsplanerna bygger på datorsimuleringar av dagvattensystemet för att veta var åtgärder gör mest nytta när det gäller kraftiga regn. Gator som haft återkommande problem med översvämningar har prioriterats.
- Simuleringarna visar att verklighet och modelleringar stämmer väl överens och var insatser gör mest nytta, säger Sofie Svedström, gruppchef Utredning på NSVA.

I båda kommunerna genomfördes under 2016-2017 akut underhållsspolning, rotskärningar, tätning av ledningar, täta lock, inmätning av VA-systemet samt registrering och handläggning av ersättningskrav från drabbade fastighetsägare.

I Bjuvs kommun har en grönyta vid förskolan Skaparglädjen på Bergsgatan i Bjuv iordningställts under 2018 som översvämningsyta vid kraftigt regn. Gräsytan är nedsänkt och kopplad till ledningsnätet. När ytan inte är en damm för kraftigt regn kan den användas som fotbollsplan och annan lek.

Framöver är ett flertal projekt planerade i Bjuvs tätort.
- När vi gör åtgärderna på asagudsgatorna som Baldersgatan, Odengatan, Torsgatan under 2020 avlastas även områdena runtomkring. Detta kommer att märkas hela vägen ner till reningsverket eftersom det blir mindre mängd regnvatten i ledningarna och därför mindre risk för översvämningar, säger Sofie Svedström.

Med planerad start vintern 2020 byts ledningar till större dimensioner i Västergatan för att kunna omhänderta ännu mer dagvatten. Och i anslutning till Västergatan byggs just nu ett fördröjningsmagasin.

Ännu ett fördröjningsmagasin ska byggas, detta placeras på Humlegatan.
- Stora skador vid översvämningarna 2016 gör att vi kan konstatera att ett fördröjningsmagasin gör mest nytta i detta område, säger Mats Norberg.

Andra orter i Bjuvs kommun har också drabbats av översvämningar, till exempel Ekeby, och där genomförs projekt löpande.
- I Allégatan har ledningar och brunnar tätats för att minska risken att regnvatten tränger in i avloppsledningen. I Petergatan har gamla ledningar bytts ut och en ny dagvattenledning anlagts. I Södergatan ska samma sak ske med start i höst, berättar Mats Norberg.

 

Maj 2018

I Bjuv prioriteras Mörarpsvägen där bland annat åtgärder för avrinning av dagvatten förbättras. Här kan du läsa mer om projektet.

Vid Skaparglädjens förskola/Bergsgatan anlägger NSVA under 2018 en dagvattendamm för att avlasta dagvattensystemet. Här kan du läsa mer om projektet.

NSVA arbetar löpande med att identifiera felkopplingar i systemet så som felkopplade rännstensbrunnar och stuprör som går till spillvattennätet. På bland annat Baldersgatan, Lokegatan, Frejagatan, Torsgatan och Odengatan har huvudledningar och fastigheter undersökts. Nu går vi vidare och planerar för åtgärder i detta område.

Bjuvs kommun, i samarbete med NSVA, projekterar just nu åtgärdsförslag vid området kring Kummingatan och Villagatan.

Årsskiftet 2017-2018

I Bjuv prioriteras Mörarpsvägen där avrinningen av dagvatten förbättras. Det sker under 2018.

Vid Skaparglädjens förskola / Bergsgatan anlägger NSVA under 2018 en dagvattendamm för att avlasta dagvattensystemet.

NSVA arbetar löpar med att identifiera felkopplingar i systemet så som felkopplade rännstensbrunnar och stuprör som går till spillvattennätet.

------------------------------------------ 

Juni 2017

I början av juni 2017 presenterade Tyréns en slutrapport kring delar av dagvattensystemet av Bjuvs tätort för politiker och tjänstemän på Bjuvs kommun.

Tyréns slutrapport

Samtidigt presenterade NSVA sina förslag på förbättringsmöjligheter. På årsdagen publicerade NSVA ett pressmeddelande med nedstående text:

Datorsimuleringar visar hur störtregn kan hanteras i Bjuv framöver
Det är ett år sedan skyfall, så kallat 66-års regn, drabbade Bjuvs tätort. Sedan dess har NSVA tagit emot 351 anmälda översvämningar. Cirka fem ersättningskrav inkommer i veckan, både från fastighetsägare och från försäkringsbolag.

- Totalt 16 fastigheter har fått så kallad marköversvämningar (ej via va-systemet). Dessa ärenden tittar kommunen själv på. I övrigt hanterar vi ärendena så fort det går, säger Sofie Svedström, Gruppchef Ledningsnät & Projekt på NSVA

Under året som gått har omfattande undersökningar gjorts av spill- och dagvattenledningarna i de drabbade områdena. Nu finns det förslag på åtgärder från NSVA som presenterats för Bjuvs politiker och tjänstemän i början av juni.

- För att kunna hantera skyfall i dagvattenledningarna behövs större rör nästan överallt vilket är oekonomiskt. Med fler diken och grönytor som är planerade för att tåla en översvämning rör vattnet sig långsammare genom samhället och färre fastigheter kommer att drabbas av översvämningar, säger Sven Bengtsson, VA-ingenjör på NSVA.

Eftersom det befintliga ledningsnätet inte klarar av att ta emot mer dagvatten måste vattnet transporteras på ytan och fördröjningsytor behöver skapas.

- Diken, dammar och översvämningsytor är exempel på metoder att fördröja dagvatten. Med datorsimuleringar kan vi prova var sådana åtgärder gör mest nytta i Bjuv, säger Sven Bengtsson.

Allmän mark behöver upplåtas till dagvattenfördröjning vid exploateringar och i detaljplaner.

- Vi i Bjuvs kommun har ställt krav på NSVA att utreda frågan, säger Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande. Vi följer utvecklingen och går nu vidare med konkreta åtgärder.

Regnet den 15 juni förra året var ett 66-års regn. Enligt branschpraxis och rättsfall ska VA-huvudmannen, i detta fall Bjuvs kommun, kunna hantera ett 10-årsregn i befintliga tätbebyggda områden, och 20-årsregn i tätbebyggda områden som byggs från och med 2017.

- Det här är krav som gäller just nu men de kraven kan komma att skärpas och stora regn blir allt vanligare. Våra rapporter visar att dagvattennätet i de översvämningsdrabbade områdena i Bjuv inte klarar ett 10-årsregn, säger Sofie Svedström.

Bjuvs kommun och NSVA arbetar vidare med föreslagna översvämningsytor och några projekt ska genomföras redan i höst. Långsiktigt görs en plan för vilka åtgärdsförslag som prioriteras så att resurser säkerställs i form av pengar och personal de närmaste åren. Att hantera denna typ av klimatförändring är både kostsamt och tidskrävande och kommer att finnas med i utvecklingen av Bjuvs kommun under lång tid framöver.

Detta har NSVA gjort det sedan den 15 juni 2016:

  • Akut underhållsspolning.
  • Rotskurit och relinat ledningar.
  • Satt täta lock på brunnar vid Boserupsbäcken.
  • Inmätning av VA-systemet.
  • Modelluppbyggnad av dagvattensystemet för att få kunskap om var fördröjningsytor gör mest nytta.
  • Registrerat och handlagt ersättningskrav.

------------------------------------------ 

Utredningen om Bjuvs dagvattensystem är nu klar. Utredningen består av två rapporter.

Här hittar du Tyréns rapport.

Här hittar du NSVAs rapport.

Den första rapporten är en datorsimulering, en så kallad modellering, av ledningarna för dagvatten i Bjuvs tätort. Rapporten har gjorts av konsultbolaget Tyréns. Med hjälp av modelleringen har konsulten räknat ut dagvattensystemets kapacitet i förhållande till de nationella branschkrav som ställs på dagvattensystem som redan finns idag. Detta har gjorts genom att prova olika regnscenarion. Modellen har avgränsats geografiskt till de områden i Bjuvs tätort där det har kommit in flest anmälningar om översvämningar (se sidan 6 i Tyréns rapport). Översvämningsärenden utanför modellområdet utreds separat.

Den andra rapporten är NSVAs egen. I denna kan du bland annat läsa mer om orsakerna till översvämningarna, om avvikelser i dagvattensystemets drift som har upptäckts i samband med efterarbetet och förslag på åtgärder för att minska risken för översvämningar i framtiden.

Resultatet av utredningen

Utredningen visar att största delen av dagvattensystemet i Bjuvs tätort är underdimensionerat enligt de branschkrav som ställs idag. Dessa krav säger att dagvattensystem ska klara av att transportera undan regnvatten från ett så kallat tioårsregn.

Regnet som föll i Bjuv i somras var ett så kallat 66-årsregn. Det innebär att översvämningarna troligtvis inte hade kunnat undvikas även om Bjuvs tätort hade haft ett rätt dimensionerat dagvattensystem. Regnet som föll över kommunen var mycket kraftigt och långvarigt. Vid ett regn i denna storlek kan endast en viss del sjunka ned i grönytor i marken. När marken blir mättad på regn och inte kan ta emot mer börjar det rinna på markytan. Detsamma gäller för dagvattensystem. När systemet blir fullt börjar överskottet rinna på markytan mot lågt liggande områden. Under ett långvarigt och intensivt regn som regnet i Bjuv blir det väldigt stora volymer vatten på dessa områden.

Får jag ersättning för mina översvämningsskador?

Varje ersättningsärende som har kommit till NSVA behandlas nu separat utifrån resultatet av utredningen. Svaret kan bli olika för olika fastigheter och gator beroende på förutsättningarna. Vid sidan om dimensioneringen av dagvattensystemet tittar NSVA bland annat på hur de privata ledningarna på fastigheterna är kopplade och hur vattnet kom in vid översvämningen. Eventuella ersättningskrav kommer att kunna betalas ut tidigast i januari 2017.

Vad gör NSVA och Bjuvs kommun nu?

En av NSVAs och Bjuvs kommuns viktigaste utmaningar inför framtiden blir att minimera riskerna för att det ska inträffa fler översvämningar. Detta kommer bland annat att göras genom att hitta vägar för vattnet att rinna på markytan. NSVA har beställt en markmodell för att se hur vattnet rinner på gator och mark i Bjuvs tätort. Med hjälp av denna modell kan vi ta fram alternativa rinnvägar för stora regn och hitta områden som kan användas för att samla upp större regnmängder. Det kan handla om alltifrån fotbollsplaner till parker. Fler åtgärdsförslag finns i NSVAs rapport.

Mer om ersättningskrav

Ersättningskrav ska skickas till NSVA, Box 2022, 250 02 Helsingborg.

Om man redan skickat in ett ersättningskrav (inte anmälan om översvämning) kan man bortse från denna påminnelse. Det finns inget sista datum då ersättningskraven måste ha kommit in till NSVA. Eventuella ersättningskrav kan skickas in även efter jul och nyår. Det finns ingen blankett för ersättningskravet utan ett enkelt brev räcker samt kvitto eller liknande som styrker hur stor självrisk man har.