Senaste nytt om översvämningen i Hyllinge och Nyvång, Åstorps kommun

 

Juni 2019

NSVA och kommunerna har arbetat med åtgärdsplaner för att minska risken för nya översvämningar vid skyfall. Nu, tre år senare, har flera projekt som är direkt kopplade till översvämningarna 2016 genomförts och ett antal projekt ska förverkligas.

Åtgärdsplanerna bygger på datorsimuleringar av dagvattensystemet för att veta var åtgärder gör mest nytta när det gäller kraftiga regn. Gator som haft återkommande problem med översvämningar har prioriterats.
- Simuleringarna visar att verklighet och modelleringar stämmer väl överens och var insatser gör mest nytta, säger Sofie Svedström, gruppchef Utredning på NSVA.

I båda kommunerna genomfördes under 2016-2017 akut underhållsspolning, rotskärningar, tätning av ledningar, täta lock, inmätning av VA-systemet samt registrering och handläggning av ersättningskrav från drabbade fastighetsägare.

- I Åstorps kommun har åtgärderna fokuserats i Hyllinge. I Ågatan lades dagvattenledningarna om och kan nu föra bort dagvatten i en större omfattning. Ett antal gator har fått sina spillvattenledningar tätade för att minska översvämningsrisken, bland annat Duvgatan. För stamledningen till reningsverket pågår också tätning för att minska överbelastning på såväl reningsverk som ledningsnät. Åtgärder planeras också i Nyvång som ska starta 2021 och vi arbetar med att klargöra detaljer, säger Mats Norberg, gruppchef Projekt på NSVA.

 

Årsskiftet 2017-2018

Under 2017/2018 kommer va-arbeten utföras i Ågatan i Hyllinge, Åstorps kommun. Dagvattenledningen kommer att förstoras för att kunna ta emot mer regn vid större regn.

Kring årsskiftet 2017/2018 kommer spillvattenledningarna i Duvgatan med flera att tätas med en strumpa för att minska påverkan av regn.

------------------------------------------------------------------

Augusti 2017

Under sommaren 2017 presenterade NSVA och Tyréns en slutrapport med skyfallsanalys för Hyllinge och Nyvång för politiker och tjänstemän på Åstorps kommun.

Tyrens rapport om skyfallsanalys Hyllinge och Nyvång

Ett antal åtgärder är planerade framöver för att fortsätta arbetet med att anpassa systemen. Bland annnat kommer omläggning av ledningar i Ågatan göras där en större dagvattenledning kommer att anläggas. Fler planerade åtgärder är:

 • Relining av spillvattenledningar i området kring Duvgatan för att minska inläckaget till dessa ledningar.
 • Omkoppling av dräneringsvatten från bullervallarna i västra Hyllinge för att detta vatten ej ska belasta spillvattennätet.
 • Utvärdera möjliga översvämningsytor i Hyllinge.
 • Uppföljning av tidigare utförd felkopplingskampanj för Hyllinge.
 • Utföra ny felkopplingskampanj för Nyvång.

Detta har NSVA gjort sedan den 15 juni 2016:

 • Akut underhållsspolning av huvudledningsstråk i Hyllinge direkt efter skyfallet.
 • Akut rotskärning.
 • Modelluppbyggnad av dagvattensystemet för Hyllinge samt Nyvång.
 • Spolning och filmning av huvudledningar för dag- och spillvatten i Ågatan och hela vägen fram till pumpstationen i nordöstra Hyllinge för att undersöka skicket på dessa ledningar. Åtgärdsförslag framtagna.
 • Spolning och filmning av huvudledningar för dag- och spillvatten på Duvgatan och kringliggande gator för att undersöka skicket på dessa ledningar.
 • Undersökning av ledningar i Kastanjeparken för att utreda hur dessa är kopplade till det kommunala ledningsnätet och eventuell påverkan på detta.
 • Mätning av pumpat vatten för att följa upp kommande reliningar av området kring Duvgatan. 

------------------------------------------------------------------

Januari 2017

Utredningen om Hyllinges och Nyvångs dagvattensystem är nu klar. Utredningen består av två rapporter.

Tyrens rapport om Hyllinge och Nyvång

NSVAs rapport om Hylinge

Den första rapporten är en datorsimulering, en så kallad modellering, av ledningarna för dagvatten i delar av gamla Hyllinge och delar av Nyvång. Rapporten har gjorts av konsultbolaget Tyréns. Med hjälp av modelleringen har konsulten räknat ut dagvattensystemets kapacitet i förhållande till de nationella branschkrav som ställs på dagvattensystem som redan finns idag. Detta har gjorts genom att prova olika regnscenarion. Modellen har avgränsats geografiskt till de områden inom Hyllinge och Nyvång i Åstorps kommun där det har kommit in flest anmälningar om översvämningar (se sidan 6 i Tyréns rapport). Översvämningsärenden utanför modellområdet utreds separat.

Den andra rapporten är NSVAs egen. I denna kan du bland annat läsa mer om orsakerna till översvämningarna, om avvikelser i dagvattensystemets drift som har upptäckts i samband med efterarbetet och förslag på åtgärder för att minska risken för översvämningar i framtiden.

Resultatet av utredningen

Utredningen visar att delar av dagvattensystemet i delar av gamla Hyllinge är underdimensionerat enligt de branschkrav som ställs idag. Dessa krav säger att dagvattensystem ska klara av att transportera undan regnvatten från ett så kallat tioårsregn.

Regnet som föll i somras var ett så kallat 66-årsregn. Det innebär att översvämningarna troligtvis inte hade kunnat undvikas även om dagvattensystemen hade varit rätt dimensionerat. Regnet som föll var mycket kraftigt och långvarigt. Vid ett regn i denna storlek kan endast en viss del sjunka ned i grönytor i marken. När marken blir mättad på regn och inte kan ta emot mer börjar det rinna på markytan. Detsamma gäller för dagvattensystem. När systemet blir fullt börjar överskottet rinna på markytan mot lågt liggande områden. Under ett långvarigt och intensivt regn som detta handlar om blir det väldigt stora volymer vatten på begränsade områden.

Får jag ersättning för mina översvämningsskador?

Varje ersättningsärende som har kommit till NSVA behandlas nu separat utifrån resultatet av utredningen. Svaret kan bli olika för olika fastigheter och gator beroende på förutsättningarna. Vid sidan om dimensioneringen av dagvattensystemet tittar NSVA bland annat på hur de privata ledningarna på fastigheterna är kopplade och hur vattnet kom in vid översvämningen. Eventuella ersättningskrav kommer att kunna betalas ut tidigast i januari 2017.

Vad gör NSVA och Åstorps kommun nu?

En av NSVAs och Åstorps kommuns viktigaste utmaningar inför framtiden blir att minimera riskerna för att det ska inträffa fler översvämningar. Detta kommer bland annat att göras genom att hitta vägar för vattnet att rinna på markytan. NSVA har beställt en markmodell för att se hur vattnet rinner på gator och mark i delar av gamla Hyllinge. Med hjälp av denna modell kan vi ta fram alternativa rinnvägar för stora regn och hitta områden som kan användas för att samla upp större regnmängder. Det kan handla om alltifrån fotbollsplaner till parker. Fler åtgärdsförslag finns i NSVAs rapport.

Mer om ersättningskrav

Ersättningskrav ska skickas till NSVA, Box 2022, 250 02 Helsingborg.

Om du redan har skickat in ett ersättningskrav (inte anmälan om översvämning) kan man bortse från denna påminnelse. Det finns inget sista datum då ersättningskraven måste ha kommit in till NSVA. Eventuella ersättningskrav kan skickas in även efter jul och nyår. Det finns ingen blankett för ersättningskravet utan ett enkelt brev räcker samt kvitto eller liknande som styrker hur stor självrisk man har.

Utredning av översvämningen i Åstorp/Hyllinge

Utredningen för Åstorp/Hyllinge beräknas bli klar i januari. Eventuella ersättningskrav kommer att kunna betalas ut tidigast i februari för Åstorp/Hyllinge.