Ordlista

ABVA

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommunen. Läs ABVA

Anläggningsavgift

Den avgift som fastighetsägaren betalar för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Läs mer om anläggningsavgiften

Avrinningsstråk

Stråk inom ett bebyggt område där dagvatten tillåts rinna på ytan i samband med regn eller snösmältning.

Brukningsavgift

Den löpande avgiften som fastighetsägaren betalar för att använda vattentjänsterna. Består vanligen av en fast och en rörlig del. Läs mer om brukningsavgiften

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som avleds från tak, gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Dagvatten kan även vara framträngande grundvatten. Dagvatten leds ofta direkt till recipient utan rening.

Dricksvatten

Vatten avsett att förtäras av människor eller att användas vid hantering av livsmedel.

Dränering

Avvattning av mark genom avledning av vatten i den omättade zonen och grundvatten i rörledning, dike eller dräneringsskikt.

Dränvatten

Vatten som avleds genom dränering.

Fördröjningsmagasin

Magasin för tillfällig fördröjning av avrinnande dagvatten.

Huvudman

Den som äger en allmän VA-anläggning. Det är varje kommun som är huvudman för VA i resp kommun inom NSVA.

Instängt område

Område varifrån dagvatten inte kan avledas på markytan med självfall.

Kommunalt verksamhetsområde

Geografiskt område där det kommunala ledningsnätet har byggts ut eller kommer byggas ut.

LTA

Lätt trycksatt avlopp.  En mindre pumpstation placeras på varje fastighet.

Lågstråk

Stråk inom ett bebyggt område dit vattnet söker sig då det avrinner på ytan.

PE-ledningar

Ledningar av Polyetenplast. 

Perkolation

Långsam rörelse (hos vatten) genom marklager av poröst material under markytan.

Spillvatten

Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, industrier och andra verksamheter.  

Särtaxa

Enligt vattentjänstlagen är kommunen skyldig att ta ut den faktiska kostnaden för utbyggnaden av kommunalt VA. Det ska dock vara särskilda skäl för att kostnaderna är högre än normalt, till exempel långa sträckor för ledningsdragning, berg och så vidare.

Våtmark

Markområde där vattenytan står nära, över eller under markytan mer eller mindre ofta.