VA-taxa och abonnemang

Varför är det inte samma VA-taxa i alla kommuner?

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA-verksamhet inte finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om VA-taxan och som därmed sätter ramarna för VA-verksamheten. VA-avgiften ska täcka alla kostnader för exempelvis ledningsnät, reningsverk, investeringar och kundfakturering. Då förutsättningarna i varje kommun är olika avseende ledningslängd, antal invånare, reningsverk och så vidare innebär det att det är olika VA-taxa i de olika kommunerna.
Vad är det för VA-taxa i min kommun?

För aktuell VA-taxa i kommunerna inom NSVA, se Priser & avgifter.

Vad består VA-avgifterna av?

VA-avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaden för anslutning av nya kunder. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaden för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och i förekommande fall dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk. VA-taxan beslutas varje år av kommunfullmäktige i respektive kommun. Läs mer om VA-avgifterna.

Hur förstår jag min VA-faktura?

VA-verksamheten finansieras genom avgifterna för kunderna. Varje kommun har egna verksamhetsområden och förutsättningarna i dessa kan variera kraftigt, bland annat i form av antal reningsverk och längd på ledningsnät. I Bjuv, Helsingborg, Landskrona och Svalöv innehåller VA-taxan både en fast och en rörlig del, medan Båstad bara har en fast del. Den fasta delen består av grundavgift, boendeenhetsavgift, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Den fasta delen täcker fastighetens nytta av VA-anslutningen och kostnaderna för bland annat administration, underhåll av ledningsnäten och omhändertagande och rening av dagvatten. Den rörliga delen baseras på förbrukningen av vatten. Förbrukningen faktureras utifrån vattenmätare eller en schablon. Läs mer om de olika posterna på VA-fakturan.

När faktureras anläggningsavgifter?

Inom verksamhetsområde för vatten och avlopp där förbindelsepunkt har upprättats: Fastighetsägaren meddelas om upprättad förbindelsepunkt samt faktureras enligt gällande va-taxa.

Utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp där förbindelsepunkt har upprättas: Fastighetsägaren meddelas om upprättad förbindelsepunkt samt debiteras enligt gällande va-taxa med en viss rabatt på tomtyteavgift, grundavgift eller liknande beroende på hur taxan är uppbyggd i den aktuella kommunen. Läs mer om anläggningsavgiften.

Kan jag säga upp mitt VA-abonnemang?

Det går inte att säga upp ett VA-abonnemang då brukningsrätten är knuten till fastigheten och inte till ägaren. En fastighet som har tillgång till kommunalt vatten och/eller avlopp ingår i VA-kollektivet och enligt ”Lagen om allmänna vattentjänster” är ägaren till fastigheten skyldig att bidra till huvudmannens kostnader för VA-försörjningen i kommunen. Detta gäller även om servisanslutningarna är igensatta av huvudmannen på begäran från fastighetsägaren.