Spillvatten

Behöver jag betala avloppsavgift när jag fyller poolen?

Ja, det måste du. Allt vatten som förbrukas inom fastigheten ska det även betalas avloppsavgift för. Detta gäller även om du t ex vattnar i trädgården eller tömmer poolvatten på gräsmattan.

Vad kan man spola ner i toaletten?

Det enda som ska ner i toan är det som kommer från kroppen (det vill säga kiss och bajs) och toapapper. Toalettpapper klarar våra reningsverk av utan problem, det löses nämligen upp i kontakt med vatten. Annat som slängs i toan kan orsaka stopp och/eller försvåra reningen av vattnet. Om du istället källsorterar ditt skräp kan det återvinnas på rätt sätt istället för att orsaka problem på reningsverken.

Ta för vana att alltid ha en papperskorg i badrummet. I den kastas allt restavfall. Restavfallet kommer sedan till nytta genom att det förbränns och blir till fjärrvärme och el. Skräp som kan återvinnas, exempelvis toarullen, bör källsorteras i din vanliga soptunna och inte hamna bland restavfallet. Läs mer om vad man får spola ner i toaletten.

Kan jag installera köksavfallskvarn?

Det är inte tillåtet att installera köksavfallskvarn utan skriftligt medgivande från NSVA. Detsamma gäller i alla kommuner inom Skåne Nordväst, se våra gemensamma Allmänna avtallsvillkor för VA (ABVA). där det bland annat står att "fastighetsägare inte får tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan VA-huvudmannens skriftliga medgivande". För frågor kring köksavfallskvarnar kontakta oss på tel 010-490 97 00. Vi är restriktiva med att ge tillstånd för köksavfallskvarnar på grund av de problem de orsakar i ledningsnäten i form av stopp och ökat antal råttor.

I nya H+området ska det införas köksavfallskvarnar, varför inte inom övriga NSVA?

I H+området införs ett helt nytt avloppssystem med tre olika ledningar - en för toalettvatten (svartvatten), en för dusch, bad och tvätt (gråvatten) och en för matavfall (med köksavfallskvarn). Detta byggs som ett försök och i ett eget slutet system som går att bygga på grund av att det ligger bredvid reningsverket. Det byggs helt nya ledningar som är anpassade till detta och en ny behandlingsanläggning på reningsverket. Syftet med försöket är framförallt att öka biogasproduktionen. Om det faller väl ut kan det kanske bli aktuellt med köksavfallskvarnar i fler områden, där det finns förutsättningar för det.

Hur blir jag av med dålig lukt från avloppet inomhus?

Kontrollera, rengör och fyll i vatten i alla vattenlås; golvbrunnar, i garage, tvättstuga, bad/duschrum, tvättställ och diskbänk o s v. Om det inte hjälper, kontakta rörmokare.
Var ska man slänga mediciner och lösningsmedel?

Du ska inte slänga mediciner i soptunnan eller spola ner dem i avloppet. De ska lämnas till apoteket. Lösningsmedel, färg och andra farliga ämnen ska du ta till en miljöstation. Läs mer om vad man får spola ner i toaletten.

Är vattnet drickbart när det kommer ut från reningsverket?

Nej, och det är inte meningen att vi ska producera dricksvatten av avloppsvattnet heller. Vi renar det för att minska påverkan på våra åar, sjöar och havet.

Försvinner alla föroreningar vid reningen?

Nej, våra avloppsreningsverk är byggda för att rena spillvatten från hushåll eller vatten som liknar hushållsspillvatten. Det betyder att om man spolar ner metaller eller andra kemikalier så renas de inte ifrån spillvattnet i reningsverket. Istället hamnar de i slammet (som i många fall används som växtnäring) eller i det vattendrag eller hav ditt vattnet återförs efter reningen. Vissa kemikalier är rent av giftiga för mikroorganismerna i reningsverket och kan därmed nedsätta reningsverkets funktion, alternativt slå ut reningsfunktionen helt och hållet.

Varför renar man avloppsvatten/spillvatten?

Från början var det för att minska smittspridningen av sjukdomar. Ledningar byggdes som ledde ut avloppsvattnet till havet och sjöarna. Det var först på 1960-talet som man tog avloppsvattnets miljöpåverkan på allvar och började bygga avloppsreningsverk.

Vad är BDT?

BDT-vatten är avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Detta kallas även gråvatten. Blandas denna typ av vatten med spillvatten från toaletter kallar man detta svartvatten.
Vad är avloppsvatten respektive spillvatten?

Avloppsvatten är det använda och smutsiga vatten som kommer från gator, hushåll, industrier, sjukhus m m. Avloppsvatten delas upp i dagvatten och spillvatten. Dagvatten kommer från gator och stuprännor efter regn och snösmältning. Spillvatten kommer från bl a kök, tvätt, toalett, dusch och vaskar. Spillvatten kommer även ifrån industrin.
Jag behöver tömma poolen, var gör jag av vattnet?

Vid tömning av poolen ska vattnet i första hand tas omhand på den egna fastigheten. Detta görs lämpligen genom att vatten får infiltrera över gräsyta eller dylikt. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Om du inte har möjlighet att ta hand om vattnet på den egna fastigheten eller bor inom vattenskyddsområde, kontakta NSVA för bedömning av hur vattnet ska hanteras. Läs mer råd och tips om hur du fyller och tömmer din pool.

Vilket ansvar har jag för vatten- och avloppssystemet inne på min fastighet?

Som fastighetsägare ansvarar du för din VA-installation, det vill säga VA-ledningarna inom fastighetens gränser fram till förbindelsepunkten (oftast placerad ca 0,5 m utanför tomtgräns). Du ansvarar även för platsen kring vattenmätaren, inklusive de avstängningsventiler som finns på båda sidor om mätaren. Mätaren får inte vara inbyggd utan ska vara lätt åtkomlig för mätarbyten och avläsning. Mätaren är huvudmannens (kommunens) egendom och ska bytas inom ett visst intervall. Du har skyldighet att följa huvudmannens allmänna bestämmelser (ABVA) samt det som regleras i VA-taxan.