Dagvatten

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn- och smältvatten som avleds från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. För att inte belasta avloppsreningsverken och riskera översvämning ska vattnet som samlas när det regnar ledas bort till separata ledningssystem. Vattnet kan ledas bort på flera sätt, exempelvis genom diken eller ledningar.

Varför är avgiften för dagvatten uppdelad i Dagvatten fastighet och Dagvatten gata?

Dagvatten fastighet betalas av alla kunder där dagvatten tas omhand via kommunala dagvattensystem från fastigheten. Vissa fastigheter hantera dagvattnet från stuprör etc inom egen fastighet (t ex i form av stenkista). Då utgår ingen avgift för Dagvatten fastighet. Dagvatten gata betalas av alla kunder i områden med dagvattenhantering. Läs mer om fakturans olika delar.

Varför finns det dagvattenledningar?

Dagvatten (regn- och smältvatten) behöver inte renas på samma sätt som spillvatten, därför bygger man numera separat system för spill- och dagvatten. Vid kombinerade spill- och dagvattenledningar (som finns i vissa äldre områden) riskerar ledningarna att svämma över och kan ibland leda till källaröversvämningar vid kraftigt regn.

Vad är det för skillnad på dagvattenledningar och kombinerade ledningar?

Dagvattenledningar är separata ledningar för regnvatten medan kombinerade ledningar blandar dag- och spillvatten. Fram till 1960-talet var det vanligt att bygga kombinerade ledningar. Eftersom regnvatten är ett relativt rent vatten bygger man idag separata dagvattenledningar. Ofta leds dagvattnet bort till diken och dammar där det renas naturligt av djur och växter. Ibland byggs även ytor som kan användas som översvämningsområden i samband med kraftiga regn, till exempel en nedsänkt yta i ett parkområde. Man försöker också undvika stora områden med hårdgjorda ytor. De kombinerade ledningarna i äldre områden byggs successivt om. På det sättet minskar belastningen både på ledningsnät och reningsverk och risken för översvämningar i samband med kraftiga regn minskar.