Driftstörning Driftstörning Pågående arbete Pågående arbete Kommande arbete Kommande arbete

Rester av bekämpningsmedel i råvattnet i Åstorps kommun

Driftstörning

Kommun: Åstorp

Startdatum: 2021-06-29
Beräknas klart: Ingen prognos i nuläget
Berörda adresser: Hela kommunen
Vatten finns att hämta: Nej

NSVA har hittat rester av bekämpningsmedel i råvattenbrunnar i Åstorps kommun. Fynden har gjorts efter den senaste tidens utökade provtagning i området. Dricksvattnet kan fortsatt användas till mat och dryck.

Några av provresultaten visar halter över gällande gränsvärdet för Kloridazon och nära gränsvärdet för Tolylfluanid. När det inträffar är VA-huvudmannen skyldig att informera konsumenterna. Livsmedelsverket har gjort en riskvärdering som visar att uppmätta halter inte utgör någon akut eller kronisk risk för konsumenterna. Av den anledningen bedömer NSVA och miljökontoret i Åstorps kommun att vattnet kan användas som vanligt. Detta gäller både vattenverket i Kvidinge och vattenverket i Åstorp.

Sannolikt är det ett resultat av många års användning av bekämpningsmedel inom odling. Att Kloridazon och Tolylfluanid upptäckts först nu beror på att man tidigare inte har analyserat dessa ämnen. NSVA jobbar aktivt för att komma till rätta med problemet.

NSVA kommer att utreda och följa upp resultaten i samråd med miljökontoret på Åstorps kommun. Ett åtgärdsprogram för att få ner halterna till under gällande gränsvärden ska tas fram.

Fakta: Gränsvärden
Gränsvärdet för rester av bekämpningsmedel i dricksvatten är från den 25 december 2003 gemensamt inom EU och är 0,1 mikrogram per liter (0,0001 mg/l) för en enskild substans och totalt maximalt 0,5 mikrogram per liter (0,0005 mg/l) om flera substanser förekommer i samma prov. Se fördjupad information om gränsvärden hos Livsmedelsverket.

Substans Hälsomässigt acceptabel högsta halt (mikrogram per liter och dag)
  Vuxna Barn (1-3 år) Spädbarn (under 1 år) Upptäckta halter Åstorp
Kloridazon 600 200 133 0,28
Tolylfluanid 600 200 133 0,098

Kloridazon används som ingrediens i produkter vid bekämpning mot ogräs i odlingar av sockerbetor. Ämnet är förbjudet i Sverige sedan november 2016.
Tolylfluanid används som ingrediens i produkter vid bekämpning av till exempel svamppåväxt eller i träskyddsmedel. Ämnet är för bjudet i Sverige sedan februari 2007.

Frågor och svar

Hur farligt är Kloridazon och Tolylfluanid? Vad har bekämpningsmedlet för hälsorisker?
Acceptansgräns Statens livsmedelsverk. Enligt Livsmedelsverket är bekämpningsmedlen ej akut toxiska, vilket innebär att man måste få i sig väldigt höga halter för att det ska bli någon negativ hälsopåverkan. Livsmedelsverkets hälsomässigt acceptabla högsta halt bygger på ett dagligt intag av två liter vatten i 70 år. De uppmätta halterna ligger långt under de hälsomässigt acceptabla högsta halterna.

Gäller det både vattenverket i Tingdal och vattenverket i Kvidinge?
Ja.

Vad är Kloridazon och Tolylfluanid för bekämpningsmedel?
Enligt livsmedelsverket används Kloridazon som ingrediens i produkter vid bekämpning mot ogräs i odlingar. Kloridazon är förbjudet i Sverige sedan november 2016. Tolylfluanid används, enligt Livsmedelsverket, som ingrediens i produkter vid bekämpning av till exempel svamppåväxt eller i träskyddsmedel. Tolylfluanid är förbjudet i Sverige sedan februari 2007.

Hur kan jag som privatperson skydda mig mot dessa bekämpningsmedel?
Att rena dricksvatten från bekämpningsmedel kan vara svårt och komplicerat. Kokning hjälper inte.

Varför stänger ni inte borran med högst halt av bekämpningsmedel? Varför stänger ni inte vattentäkterna?
Vattnet har en tillräckligt hög kvalitet, det går att använda.

Varför har ni inte gått ut med information tidigare? Hur länge har ni vetat att det finns bekämpningsmedel i dricksvattnet?
Efter två provomgångar har NSVA och miljökontoret i Åstorps kommun fått resultaten bekräftade.

Kan det finnas annat i vattnet som vi inte känner till? Finns det bekämpningsmedel i fler vattenverk i NSVAs ägarkommuner?
NSVA kontrollerar bekämpningsmedel två gånger per månad i alla områden i kommunen (totalt 22 stycken) enligt de krav som finns i lagstiftningen och då ingår bekämpningsmedel. Kloridazon och Tolylfluanid ingår inte i det lagstiftade kontrollprogrammet. Om man misstänker att det kan finnas andra bekämpningsmedel i vattnet ska det kontrolleras. I nuläget finns ingen sådan kännedom eller misstanke om att det kan förekomma andra ämnen i dricksvattnet.

Vad händer nu?
Det pågår en utredning som får visa vilka åtgärder som behöver göras.

Hur ofta tar ni prov efter bekämpningsmedel? 
NSVA kontrollerar bekämpningsmedel två gånger per månad i alla områden i kommunen (totalt 22 stycken) enligt de krav som finns i lagstiftningen och då ingår bekämpningsmedel. Kloridazon och Tolylfluanid ingår inte i det lagstiftade kontrollprogrammet.

När får vi ny information?
NSVA uppdaterar driftinformationen när ny information finns tillgänglig.

Tillbaka till Driftinformation