Helsingborg

Akut vattenläcka 2019-04-24 15:01
Helsingborg: Husensjövägen 1-93 (udda nummer), Blekingegatan 22 A-B, Jönköpingsgatan 24 A-C och 26 A-C samt del av Norrtäljegatan

En entreprenör har orsakat en läcka på en vattenledning i Husensjövägen. Personal från NSVA är på plats och åtgärdsarbetet har påbörjats. Ovan nämnda adresser blir utan vatten under den tid arbetet pågår. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-24 15:00 Beräknas klart: Under kvällen
Planerat arbete 2019-04-24 09:09
Helsingborg: Hjortvägen samt del av Benarpsvägen

På torsdagen den 2/5 kommer NSVA utföra ett VA-arbete i Benarpsvägen väster om Benarp. Fastigheter på ovan nämnda adresser kommer att vara utan vatten under den tid åtgärdsarbetet pågår, vilket beräknas vara mellan kl 12:30-15:30.

Berörda fastigheter kommer att aviseras via vykort. Vi skickar även ut påminnelse via sms dagen innan det planerade arbetet. Vi uppmanar kunderna att tappa upp vatten innan. 

När vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan vara missfärgat. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-05-02 12:30 Beräknas klart: 2019-05-02 15:30
Planerat arbete 2019-04-23 13:52
Helsingborg: Cindersgatan 12-16, Cindersgatan 11-19, Västra Sandgatan 7-9, Västra Sandgatan 10-12

På grund av planerat ventilarbete stängs vattnet för ovan angivna fastigheter torsdagen den 25/4. Berörda fastighetsägare har aviserats. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat. Spola då i kranarna tills vattnet åter är klart igen

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-25 08:00 Beräknas klart: 2019-04-25 10:00
Planerat arbete 2019-04-23 13:46
Helsingborg: Bella Vista-vägen 25-107, Kruareliden 20-82, Gröntevägen 3-13+2-18

På grund av planerat ventilarbete stängs vattnet för ovan angivna fastigheter torsdagen den 25/4. Berörda fastighetsägare har aviserats. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat. Spola då i kranarna tills vattnet åter är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-25 13:00 Beräknas klart: 2019-04-25 15:00
Planerat arbete 2019-04-23 08:40
Helsingborg: berör orterna Bårslöv, Välluv, Påarp, Rycketofta, Mörarp, Lydestad, Frillestad, Fjärestad, Kvistofta och Vallåkra med omnejd

Natten mellan måndagen den 29/4 till tisdagen den 30/4 kommer ett VA-arbete att utföras som påverkar fastigheterna i ovan nämnda orter med omnejd. Arbetet beräknas pågå kl 22-06. VA-arbetet ingår i ett projekt

VA-arbetet innebär stängning av en huvudvattenledning för att NSVA ska kunna göra en inkoppling av en tryckstegringsstation och en flödesmätarbrunn. Omläggning av en vattenledning kommer också att ske. Detta innebär att trycket kommer att försämras, eventuellt kan fastigheter bli utan vatten. Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten innan arbetet påbörjas. 

Då ledningen som ska stängas är stor kommer stängningen att påbörjas redan under lördagen den 27/4. Detta innebär att de boende i ovan nämnda orter med omnejd redan under helgen kommer att märka av gradvis sämre tryck fram till det att VA-arbetet startar. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår vänligen kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Berörda fastighetsägare kommer att aviseras via vykort.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-29 22:00 Beräknas klart: 2019-04-30 06:00
Planerat arbete 2019-04-15 08:28
Helsingborg: Drottninggatan 105, 107, 109, 125, 131, 144, 146, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 164, 176, 178, 180 samt 182

Under perioden 20190423 - 20190426 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna är kopplade på ovan nämnda fastigheter. Arbetet pågår vardagar kl 07:00-15:00. 

Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning måste även fastigheternas ledningar vara det. För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer Söderlindhs, på uppdrag av NSVA, att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från fastigheterna tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppsdoft rekommenderar vi att vattenlåsen i fastigheterna är fyllda.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Berörda fastighetsägare kommer inom kort att aviseras via vykort. Vi kommer även att sätta upp lappar på berörda fastigheter. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-23 07:00 Beräknas klart: 2019-04-26 15:00
Pågående projekt 2019-04-01 15:02
Helsingborg: Eksjögatan, Söderhamnsgatan samt Tranåsgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-separering i Eksjögatan, Söderhamnsgatan samt Tranåsgatan. 

Byggstart sker 5 april 2019. 

Startdatum: 2019-03-25 08:00 Beräknas klart: sommaren 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-01 14:58
Helsingborg: Luleågatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-separering i Luleågatan. Byggstart sker 8 april 2019 och arbetet beräknas vara klart i augusti 2019.

Startdatum: 2019-04-08 08:00 Beräknas klart: augusti 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-21 09:34
Helsingborg: Birkagatan 105-165

Öresundskraft fortsätter under 2019 arbetet med att utföra fjärrvärmearbeten i Birkagatan. Under 2019 är det fastigheterna på Birkagatan 105-165 som omfattas av arbetena.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har fått i uppdrag av Helsingborgs Stad att byta ut de vattenledningar som försörjer ovan nämnda fastigheter. Arbetet omfattar huvudledningar för dricksvatten och servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.

Startdatum: 2019-04-15 08:00 Beräknas klart: 2019-08-09
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-21 08:37
Helsingborg: Landskronavägen, söder om Elektrogatan

Som en del av ett samverkansprojekt kommer NSVA att byta ut vattenledningen i ovan nämnda del av Landskronavägen. Öresundskraft kommer samtidigt att byta ut fjärrvärmeledningen.

Startdatum: 2019-04-01 08:00 Beräknas klart: 2019-07-26
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-20 13:36
Helsingborg: Vagnmakarevägen och Viadalsvägen, Fleninge

NSVA har fått i uppdrag av Helsingborgs kommun att utföra utbyggnad av spillvattennätet i Fleninge. Utbyggnaden är planerad att starta i slutet av 2019 och vara färdigt under 2020.

Bakgrunden till projektet är att området ligger med i landsbygdsstrategin för Helsingborgs kommun samt att enskilda anläggningar i vissa fall inte når upp till dagens miljökrav.

Information har gått ut till berörda fastighetsägare.

Startdatum: 2019-11-01 08:00 Beräknas klart: under 2020
Läs mer >>
Planerat arbete 2019-03-15 13:19
Helsingborg: Halmstadsgatan 1, 3, 8, 10 och 12, Jönköpingsgatan 32-46 (jämna nummer), Karlskronagatan 2, Köpingevägen 53, Laholmsgatan 1, Lundagatan 7, 9 och 31, Veingegatan 4, 6, 8 och 10, Åhusgatan 1, 2, 5, 6 samt Örebrogatan 2-14 (jämna nummer), 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 32 och 38

Under perioden 20190401 - 20190503 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna är kopplade på ovan nämnda fastigheter. Arbetet pågår vardagar kl 07:00-15:30. 

Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning måste även fastigheternas ledningar vara det. För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer NSVA att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från fastigheterna tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppsdoft rekommenderar vi att vattenlåsen i fastigheterna är fyllda.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Berörda fastighetsägare kommer inom kort att aviseras via vykort.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-01 07:00 Beräknas klart: 2019-05-03 15:30
Pågående projekt 2019-03-06 14:46
Helsingborg: Klövergatan, Timotejgatan och del av Bankogårdsgatan

NSVA kommer att byta ut samtliga VA-ledningar i ovan nämnda gator. Öresundskraft kommer samtidigt att byta ut fjärrvärmeledningarna.

Startdatum: 2019-05-20 08:00 Beräknas klart: senhösten/vintern 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-01-23 11:29
Helsingborg: Bengt Lidners gata, Ehrensvärdsgatan, Karl X Gustavs gata, Lenngrensgatan, Nicandersgatan, Olof Dahlins gata, Stagneliusgatan samt del av Drottninggatan

NSVA planerar att utföra VA-separering samt byte av vattenledningar på Tågaborg samt i del av Drottninggatan. Ovan nämnda gator ingår i projektet. I Karl X Gustavs gata kommer endast vattenledningen att bytas ut.

NSVA arbetar för närvarande med planering och projektering av VA-projektet. Byggstart är planerad till våren 2019 och projektet beräknas hålla på till slutet av år 2020.

Startdatum: 2019-04-15 08:00 Beräknas klart: 2020-12-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-11-22 09:02
Helsingborg: Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan, Gantofta

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att renovera ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan i Gantofta samt anlägga ny vattenledning för att säkra framtida dricksvattenförsörjning. 

Startdatum: 2018-11-20 08:00 Beräknas klart: 2019-12-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-09-28 14:23
Helsingborg: vänligen se karta

NSVA delar in så kallade högzoner i Helsingborgs kommuns vattenledningsnät i egna tryckzoner. Skälet är att dessa zoner annars kommer att få för lågt tryck efter nybyggnaden av det nya vattentornet, då trycket generellt kommer att sänkas i ledningsnätet.

NSVA arbetar för närvarande med åtgärder på olika platser i Helsingborgs kommun som syftar till att höja trycket på dricksvatten. Detta sker genom att bland annat anlägga tryckstegringsstationer som pumpar dricksvattnet vidare till kunderna.

Startdatum: 2018-10-01 08:00 Beräknas klart: 2019-05-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-09-21 11:15
Helsingborg: Jönköpingsgatan

Helsingborgs stad bygger om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt genomför NSVA ledningsarbeten i närliggande gator. Vi startar arbetet i mitten av oktober och beräknas vara klara hösten 2019.

Läs gärna mer om projektet på Helsingborgs stads webb här.

 

Startdatum: 2018-10-15 08:00 Beräknas klart: hösten 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-07-25 10:48
Helsingborg: Benarp Lydestad

Under 2018-2019 kommer NSVA utföra utbyggnad av dricks- och spillvattennätet i Benarp/Lydestad.

Startdatum: 2018-10-08 00:00 Beräknas klart: 2018-12-31 00:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-20 07:50
Helsingborg: Oceanpiren

Det pågående VA-arbetet är ett delprojekt inom utvecklingen av den nya stadsdelen Oceanhamnen. Här ska det byggas bostäder, kontor, restauranger och handel. Byggstart av bostäder planeras till slutet av 2017.

Startdatum: 2016-10-01 07:50 Beräknas klart: 2017-05-31 00:00
Läs mer >>