Lundåkraverket

Lundåkraverket ligger i södra Landskrona och är det näst största reningsverket inom NSVA. Det togs i drift redan 1962, men har sedan dess byggts ut och förändrats i flera etapper för att anpassas efter nya tekniska förutsättningar och miljökrav.

Upptagningsområdet för Lundåkraverket omfattas av Landskrona tätort, Glumslöv, Ålabodarna, Sundvik, Härslöv, Norra Vadensjö, Annelöv, Kvärlöv, Saxtorp, Häljarp, Ven, Asmundtorp, Råga Hörstad, Munkebäck, Tullstorp samt avloppsvatten från Teckomatorp, Billeberga och Tågarp (från våren 2016) i Svalövs kommun. Totalt renas spillvatten från drygt 40 000 personer.

Reningsprocessen

Vattenreningen på Lundåkraverket består av mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Spillvattnet renas först mekaniskt, vattnet passerar ett galler i vilket stora föroreningar avskiljs. I efterföljande sandfång låter man sand och grus sjunka till botten och i försedimentering tar man bort stora partiklar som jord och slam.

Vattnet renas sedan biologiskt i en aktivslamanläggning av typen Bio-Denipho. I det biologiska steget renas vattnet med hjälp av bakterier. Främst bryter bakterierna ner organiskt material och tar upp närsalter som kväve och fosfor. Bakterierna växer i flockar som efter det biologiska reningssteget avskiljs från vattenfasen. Genom att låta flockarna sedimentera avskiljs det mesta av bakterierna och föroreningarna.

Efter den biologiska processen finns ett kemiskt reningssteg. Här tillsätts fällningskemikalier för att avlägsna kvarvarande mängd fosfor. Flockarna som bildas när kemikalierna reagerar med fosforn, avskiljs i den efterföljande lamellsedimenteringen som också är slutsedimentering på verket. Det renade vattnet leds sedan ut i Öresund.

Biogas blir fjärrvärme

I samband med vattenreningen bildas slam. Slammet från försedimenteringen samlas upp och förtjockas innan det förs till rötkammaren. I rötkammaren bryter bakterier ner slammet och samtidigt bildas biogas. Biogasen används av närliggande Landskrona Energi vid produktionen av fjärrvärme.

Processchema

Visste du att...

2013 mottog NSVA "Landskrona stads miljöpris" i kategorin Industrier, för sitt arbete med att förbättra Lundåkraverket och spillvattenkvaliteten i Landskrona. NSVA fick priset för sitt engagemang och intresse, vilket lett till lösningar på lokala och regionala miljöproblem som på sikt kan förbättra vattenstatusen i hela Skåne.