Kågeröds reningsverk

Verksamhetsområdet omfattar Kågeröds tätort. Antalet anslutna personer uppgår till närmare 1 500. Tillkommer gör vatten från industrin, motsvarande ytterligare 4 700 personer.

Industriavloppsvattnet renas först separat i en flotationsanläggning innan det blandas med inkommande kommunala avloppsvatten före det biologiska reningssteget. Det kommunala spillvattnet renas först mekaniskt, vattnet får passera ett galler i vilket stora föroreningar avskiljs. I efterföljande sandfång låter man sand och grus sjunka till botten.

Vattnet renas sedan biologiskt i en luftad aktivslamanläggning, innan kemisk rening och slutsedimentering väntar. Det renade vattnet rinner ut i Vegeå. Slammet som bildas vid det biologiska reningssteget lagras i en slamsilo för vidare transport och slutanvändning.