Ekeby reningsverk

Hit kommer avloppsvatten från Ekeby tätort samt flera mindre närliggande områden. Omkring 3 500 personer är anslutna.

Avloppsvattenreningen i Ekeby består av mekanisk, kemisk och biologisk rening. I Ekeby sker den biologiska reningen i en så kallad biobädd. Bakterierna i den bryter ner organiskt material och tar upp kväve och fosfor. Det renade vattnet leds ut i Bökebergsbäcken som via Möllebäcken rinner ut i Vegeå. Vegeå rinner i sin tur ut i Skälderviken vid Ängelholm.

I samband med vattenreningsprocesserna bildas slam som tas ut från försedimenteringen. Slammet pumpas sedan till ett slamlager där det förtjockas. Slammet transporteras därifrån till rötkammaren på Nyvångsverket i Åstorp.