Industrispillvatten

Kommunala reningsverk är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Om en verksamhet släpper ut spillvatten med ämnen som inte reningsverket kan behandla kan det påverka reningsprocessen, som ofta är biologisk.

I allvarliga fall kan det leda till att stora mängder spillvatten måste släppas ut orenat. I mindre allvarliga fall skadas inte reningsprocessen, men ämnena renas inte bort. Istället följer de med det renade vattnet direkt ut i havet, sjön eller vattendraget där vattnet släpps ut. Det kan också fastna i slammet som ofta återanvänds som växtnäring. Om det innehåller för höga halter av otillåtna ämnen måste det istället deponeras.

Rent processvatten

Ett rent processvatten ska avledas till dagvatten eller närliggande vattendrag. Att leda ett rent vatten till reningsverket är meningslöst ur reningssynpunkt och inte försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Årligen lägger kommunerna stora belopp på att minimera mängden tillskottsvatten som belastar våra reningsverk. Ett arbete som är nödvändigt för att klara reningsvillkor, samhällsutbyggnad och minimera utbyggnadsbehov på reningsverken. Att parallellt med detta arbete tillåta påkoppling av rent vatten är därför inte ett alternativ.

Avledning av ett processvatten till dagvattnet eller närliggande vattendrag måste godkännas av miljökontoret i din kommun.

Avledning till det kommunala spillvattennätet

Det finns två förutsättningar för att avledning av spillvatten från en verksamhet till det kommunala spillvattennätet ska godkännas:

1. Vattnet ska vara behandlingsbart (= innehålla tillräckligt mycket organiskt material, fosfor eller kväve.

Ett avloppsvatten anses vara behandlingsbart om en eller flera av följande parametrar överstiger nedan angivna nivåer.

  • BOD7 > 10 mg/l
  • N-tot > 10 mg/l
  • P-tot > 0,3 mg/l

2. Vattnet får inte innehålla något som kan ge negativ effekt på reningsverkets process, slam, recipient (vattendrag där det renade vattnet släpps ut), ledningsnät eller personalens hälsa.

Ett förorenat vatten som inte kan behandlas i det kommunala avloppsreningsverket måste hanteras av verksamhetsutövaren på annat sätt.

Överhaltsavgifter

I VA-taxebilagan finns avgifter för särskilt förorenat industriavloppsvatten, avgifterna kallas för överhaltsavgifter. Överhaltsavgifter ska betalas av de verksamheter som belastar reningsverken mer än ett normalhushåll och ska täcka kostnaderna för den ökade belastningen.

Brukningsavgift för dessa överhalter tas ut enligt gällande va-taxa. Läs mer om överhaltsavgifter.

Mer information

Vid frågor eller behov av rådgivning kring hur process- och avloppsvatten från verksamheter ska hanteras kontakta oss på tel 010-490 97 00 eller e-post kundservice@nsva.se.