Bräddning och nödutsläpp

Vid kraftiga regn eller mycket regn på kort tid kan det ske en så kallad bräddning. Bräddning är en normal systemfunktion för att inte vattnet ska gå baklänges om ledningarna blir överfulla och därmed riskera att översvämma källare och gator.

Bräddning är vanligare i kombinerade ledningssystem, det vill säga system där dagvatten (regnvatten) och spillvatten (avloppsvatten) samlas i en ledning. Kombinerade ledningar var vanliga fram till 1950-talet i Sverige, då man började bygga avloppsreningsverk. 

För att minska belastningen på ledningsnät och reningsverk, och därmed minska bräddningen, byggs idag separata ledningar för dagvatten och spillvatten. I nya område byggs vanligen öppen dagvattenhantering där regnvattnet leds bort till diken och dammar. Ibland byggs även ytor som kan användas som översvämningsområden i samband med kraftiga regn, till exempel en nedsänkt yta i ett parkområde. Man försöker också undvika stora områden med hårdgjorda ytor.

Vad är bräddning?

En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad VA-systemet klarar av. 

Bräddning sker framförallt i samband med kraftigt regn och snösmältning eller vid höjda vattennivåer i samband med storm. Vid dessa tillfällen kan enorma mängder vatten komma in i ledningsnätet på kort tid, dels via dagvattenbrunnar och dräneringsrör, dels via otäta rör och fogar. Vattnet vid dessa tillfällen är kraftigt utspätt och består till största delen av regnvatten.

Bräddning kan också ske vid kapacitetsbrist i ledningsnätet, det vill säga något stoppar helt eller delvis upp i röret så att inte vattnet kan komma fram. Det kan exempelvis vara matfett som spolas ut i avloppet och orskar stopp när det stelnar. Det kan också vara rötter som tränger in i röret eller skräp som felaktigt hamnat i avloppet.

Vad är nödutsläpp?

Nödutsläpp är tillfälligt utsläpp av avloppsvatten till följd av exempelvis driftstörningar och strömavbrott.

Hur fungerar VA-system vid kraftiga regn?

Vi har gjort en film som visar hur VA-system fungerar vid kraftiga regn. Se den här.

Är bräddningar planerade?

Ledningsnätet är byggt så det ska kunna brädda över i vissa punkter vid för höga flöden. Det är en normal systemfunktion för att inte vattnet ska gå baklänges om ledningarna bli överfulla. Om det gör det riskerar vattnet att tränga upp i golvbrunnar och gatubrunnar och orsaka översvämningar.

Vad görs för att minska behovet att brädda vid kraftiga regn?

Kombinerade ledningarna i äldre områden byggs successivt om. Årligen investeras omkring 20 miljoner kronor för att separera kombinerade ledningssystem bara i Helsingborg. Nyligen har ledningarna på norra delen av Drottninggatan byggts som till separata dag- och spillvattenledningar.

Varför byggs inte alla ledningar om till separata?

Om alla ledningar var separerade i en dag- och en spillvattenledning skulle problemen med bräddning i samband med kraftiga regn vara mindre. NSVA arbetar idag systematiskt med att bygga bort kombinerade ledningar där det ger störst effekt och minst störning för samhället.

Att bygga om alla kombinerade ledningar i Helsingborg skulle grovt beräknat kosta runt 2,5 miljarder kronor och ta lång tid eftersom man inte kan gräva i alla gator samtidigt. Det skulle också kräva en kraftig höjning av VA-taxan, då VA-verksamhet till 100% finansieras av den och inte av skattemedel.

Det kan även läcka in vatten till spillvattenledningarna, både från närliggande dagvattenledningar och från marken, om ledningarna inte är helt täta. Detta kallas för tillskottsvatten och det är något som successivt byggs bort genom att man byter ut eller relinar äldre spillvattenledningar.

Var finns det brädd- och nödutsläpp?

Det finns en mängd platser där bräddningar och nödutsläpp kan ske, vanligen vid pumpstationer. På det flesta platser sker det sällan. Alla bräddningar rapporteras till respektive tillsynsmyndighet för vår verksamhet (kommunernas miljökontor eller Länsstyrelsen).

Påverkar bräddningar badvattenkvaliteten?

Direkt efter att en bräddning skett påverkar det badvattenkvaliteten. Det bräddade vattnet sprids dock fort och åt olika håll beroende på strömmar och vind. Det är därför svårt att säga exakt var och hur det påverkar badvattnet. Bräddning sker oftast i samband med kraftiga regn. Då leds även mycket dagvatten (regnvatten) ut i havet. Det kan därför vara olämpligt att bada precis efter häftiga regn. Vi har gjort en film som visar hur VA-system fungerar vid kraftiga regn. Se den här.  

Läs mer om VA och badvattenkvalitet

Läs mer om badvattenkvalitet i Helsingborg på helsingborg.se