Spillvatten

Man skiljer ofta mellan spillvatten från hushåll och från industrin. Spillvatten från hushåll kommer från toaletter, bad, dusch, disk och tvätt. Industrispillvatten kan vara nästan vad som helst beroende på vilken industri vattnet kommer från. Innehållet i spillvattnet speglar vårt moderna sätt att leva och innehåller spår av alla produkter vi använder oss av i vardagen.

Vatten är en livsviktig resurs. Allt vatten på jorden cirkulerar i ett kretslopp. Det vatten som vi dricker idag är samma vatten som människorna på jorden drack för 30 000 år sedan, och det är samma vatten som våra barnbarn och deras barnbarn kommer att dricka i framtiden. Det är därför viktigt att vi tar hand om det och håller det fritt från föroreningar.

De föroreningar som förekommer i orenat spillvatten ska inte släppas ut i naturen, därför renas det först, bland annat på kommunala reningsverken. Bara inom NSVA finns det tio reningsverk.

Detta finns i ett orenat spillvatten

  • Bakterier, parasiter och virus - kan orsaka smittspridning
  • Organiskt material - kan orsaka syrebrist, eftersom det kräver syre för att brytas ner
  • Ammonium - kräver mycket syre när det omvandlas till nitrat i recipienten, vilket därmed också kan orsaka syrebrist
  • Kväve och fosfor - kan medföra övergödning i våra vattendrag och hav

Spillvattnet är även grumligt, vilket kan påverka fotosyntesen och därmed syreproduktionen i vattendragen.

Tänk på vad du använder

De senaste åren har kemikalierna i samhället blivit fler. Många av dem försvinner inte när vi använt produkterna de finns i. En del gifter lagras i naturen och kroppen och kan göra oss sjuka. Vissa ämnen och metaller kan skada arvsmassan, orsaka cancer eller påverka vår förmåga till fortplantning. EU har klassat de här gifterna som särskilt farliga och de har fått namnet miljögifter.

Tvärtemot vad många tror, så är det inte industrierna som står för de största utsläppen. De har vanligen egna, effektiva reningsverk och noggrann kontroll på vad de använder för ämnen och kemikalier. Istället är det gifterna från hushåll, trafik och serviceverksamheter som påverkar oss mest.

Mycket av föroreningarna följer med spillvattnet till reningsverken och tyvärr får reningsprocesserna, trots intensiv forskning inom området, allt svårare att hänga med. Utsläppen ökar och det gör att allt mer av gifterna följer med tillbaka med ut i kretsloppet.

Tillsammans gör vi skillnad

För att bevara vattnet måste alla bidra. Lika självklart som det är att källsortera sitt avfall borde det vara att tänka på vad man spolar ut i avloppet. Tillsammans kan vi behålla vårt fina grundvatten och våra klara sjöar och kuster. Men det kräver att vi tänker efter och gör kloka val.

Här kommer några snabba tips:

  • Spola bara ner det som kommer från kroppen och toapapper i toan
  • Använd miljömärkta produkter - både i duschen och vid städningen
  • Dammsug innan du våttorkar
  • Tvätta bilen på en fordonstvätt
  • Undvik matfett i avloppet - skapar problem både för dig och för oss

Mer information och fler vattentips