Om NSVA

NSVA ansvarar sedan 2009 för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA är gemensamt ägt av dessa sex kommuner. Varje kommun har en lika stor ägarandel och är VA-huvudman i sin kommun.

Varje kommun bildar ett eget VA-kollektiv och står för sina kostnader för exempelvis ledningsnät, anläggningar, investeringar och kundfakturering. Detta innebär att det är olika VA-taxa i de olika kommunerna. Kommunen beslutar om VA-taxor, investeringar, verksamhetsområde och ABVA (allmänna bestämmelser för VA).

Självkostnadsprincipen

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA-verksamhet inte finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om investeringsramar och taxor och som därmed sätter ramarna för VA-verksamheten.

Samverkan för ökad effektivitet

I Sverige har flera kommuner på senare år valt att samverka inom VA-verksamheten. NSVA är ett exempel på detta. Huvudanledningen till att samarbeta inom VA-området är större möjligheter att genomföra en effektiv kommunövergripande planering, inom till exempel distributionsnät och vattenförsörjning. Syftet är att få ett mer kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem i regionen.