Miljö och kvalitet

Vi arbetar för en hållbar och problemfri utveckling av vattenrelaterade frågor inom ramen för vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi ska prioritera klimat- och miljöeffektiva åtgärder och ha ett kretsloppstänkande i vår verksamhet och för våra kunder.

Vi följer den gällande miljölagstiftningen och våra villkor, vilket utgör våra minimikrav. I vårt verksamhetssystem fastställer vi de miljö- och kvalitetsmål som är viktigast för oss.

Ett av dessa mål är att förbättra slammets status enligt REVAQ-kraven genom att certifiera utvalda avloppsreningsverk. Sedan 2010 är Öresundsverket i Helsingborg certifierat enligt REVAQ.

Vi har också som mål att bedriva förebyggande aktiviteter för att minimera ovidkommande vatten till reningsverken. Därutöver granskar och utvärderar vi vår verksamhet regelbundet utifrån miljösynpunkt.

Miljörapporter

För att se till att vi följer våra tillstånd och övrig lagstiftning har vi en omfattande egenkontroll, resultatet av den kontrollen redovisas i våra miljörapporter. För att ta del av våra miljörapporter se respektive reningsverk eller vårt Materialarkiv.

Vi bevakar även den påverkan vi har på våra recipienter, det vill säga de vattenresurser som är mottagare av det renade vattnet från våra respektive anläggningar. Bevakningen består av provtagning och analyser och samordnas av olika vattenorganisationer.