Gatubrunnar

Det finns många olika typer av gatubrunnar. NSVA ansvarar för vatten- och avloppsbrunnar med täckta lock. Vid frågor kring dessa, eller om du vill göra en felanmälan, kontakta NSVA. Dagvattenbrunnar (även kallade gallerbrunn, rännstensbrunn) är väghållarens ansvar, vilket vanligen är kommunen. Vid frågor om dessa ska du vända dig till din kommun.

Nedan finns exempel på hur en gatubrunn kan se ut, det finns många olika typer i olika kommuner och från olika tidsepoker. Det kan också finnas andra gatubrunnar, som exempelvis energibolag och telebolag ansvarar för. Exempel på detta är fjärrvärme (FV), gas (G), telefoni (TELE). Vänd dig till respektive aktör vid frågor om dessa.

Vatten- och avloppsbrunnar - NSVAs ansvar

Avstängningsventil (V)
Spolbrunn (dagvatten eller spillvatten)

Brandpost (BP) – nyare typ på bilden, vanligen rektangulär

 

Storbrunn (ofta står det A eller K) – dag- eller spillvatten eller kombinerad

Dagvattenbrunnar - väghållarens/din kommuns ansvar

Dagvattenbrunn, även kallade gallerbrunn och rännstensbrunn.

Galler- och dagvattenbrunnar är avsedda för regnvatten. Vattnet från dessa brunnar rinner vanligen, helt orenat, ut i bäckar, åar och dagvattendammar. Det är viktigt att inte spola ner gifter och kemikalier, då det kan skada djur och natur. Följ vattnets väg från gallerbrunn till Öresund här.

Tänk på att inte tvätta bilen, sopkärlet, skottkärran eller något annat och låta smutsvattnet rinna ner i dagvattenbrunnen. Speciellt viktigt är detta om vattnet innehåller kemikalier, målarfärg, betong eller andra olämpliga ämnen. Låt hellre det smutsiga vattnet filtrera genom gräsmattan. Även grus är olämpligt att spola ner i dagvattenbrunnarna. Lite grus hamnar förstås i dem från gatan, men vid större mängder blir det stopp och spolbilen måste rycka ut.

Kontakta väghållaren/din kommun vid frågor om dagvattenbrunnar.