Information för företag

Fisk som simmar i förgiftat hav

De kommunala avloppsreningsverken är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Processerna i avloppsverken behandlar biologiskt lättnedbrytbara ämnen och avskiljer bakterier, fosfor, kväve och partiklar. Det renade avloppsvattnet släpps sedan ut i recipienten som kan vara en sjö, ett vattendrag eller en kuststräcka. Restprodukten slam från reningsprocessen kan, om det inte är förorenat, användas som jordförbättring.

Minska miljögifterna vid källan

Avloppsvattnet får inte innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö. De som inte bryts ner i avloppsreningsverken fastnar i slammet eller följer med det renade avloppsvattnet ut i naturen. Därför är det viktigt att alla som är anslutna till ett kommunalt avloppsnät hjälps åt för att förhindra att miljögifter spolas ut med avloppsvattnet.

Viktiga lagar och bestämmelser

Avloppsreningsverken är inte skyldiga att ta emot processavloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Förhållandet mellan kunden och VA-huvudmannen regleras i "Lagen om allmänna vattentjänster" och i "Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)". Utöver det finns det lagstiftning som behandlar miljöfarlig verksamhet, kemikalier och vattenmiljö.

Krav för anslutning

Läs mer om vilka lagar och bestämmelser som gäller samt hur ditt företag kan hjälpa till att minska utsläppet av miljögifter via menyn till vänster. 

Mer information finns i "Hjälp oss att få renare vatten - Riktlinjer för avloppsvatten från industri och andra verksamheter" [pdf]. Där hittar du också mer information om avloppsrening, kemikalier och om vilka krav som ställs för att få avleda avloppsvatten till spillvattennätet.

Mer information

Vid frågor eller behov av rådgivning kontakta oss på tel 010-490 97 00 eller e-post kundservice@nsva.se.