Helsingborg

Dricksvattnet i Helsingborg kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Det är ett relativt mjukt vatten, vilket innebär att du kan använda mindre rengöringsmedel och tvättmedel, bra både för ekonomin och miljön.

Från Bolmen leds vattnet genom en åtta mil lång tunnel till Ringsjöverket. I Ringsjöverket renas sjövattnet till dricksvatten. Därefter leds vattnet i en nästan sex mil lång rörledning till Örbyverket i södra Helsingborg, där det renas ytterligare en gång på Örbyfältet.

Örbyfältet är stort som 800 fotbollsplaner och består av 8 000 år gammalt istidsgrus. Under tre veckor låter man vattnet sjunka genom gruset till den täta bottnen av sandsten och lerskiffer och bilda så kallat konstgjort grundvatten. Det kallas att vattnet filtreras genom marken. Örbyfältet innehåller ungefär en miljon kubikmeter vatten och fungerar som vattentäkt för både Helsingborg, Höganäs och från 2015 även Ängelholm. Infiltreringen på Örbyfältet medför att temperaturen på vattnet är ungefär densamma året runt samt att kloret som tillsätts vid reningen i Ringsjöverket försvinner.

Örbyfältet skyddas förstås noga. Hela fältet är vattenskyddsområde med bestämmelser kring bland annat avlopp, energibrunnar, jordbruk och förvaring av oljeprodukter. Vägar och järnvägar som passerar området har skydd för utsläpp.

När vattnet har filtrerat klart pumpas det upp igen och skickas ut i vattenledningar till alla som har kommunalt vatten i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Innan det lämnar Örbyverket passerar vattnet genom UV-ljus, vilket är ett effektivt sätt att skydda vattnet mot bakterier.

Vattnet lagras i vattentorn, som också kallas för vattenreservoar. Vattnet fylls på i vattentornet under natten när vi sover och inte använder så mycket vatten. På dagen när vi använder mer vatten finns det ett lager i vattentornet som vi kan använda. Med vatten i vattentornet blir det ett jämnt flöde i ledningarna hela dagen.

I Helsingborg har vi idag ett vattentorn, Fredriksdals vattentorn, byggt 1962. Just nu pågår arbete med att bygga ytterligare ett vattentorn som kommer att ligga vid Österleden. När det är klart kommer båda vattentornen att fungera tillsammans.

Varje person i Sverige använder ungefär 140 liter vatten om dagen. Sedan tillkommer allt vatten som används på företag och industrier. I Helsingborg används totalt ungefär 45 000 kubikmeter vatten varje dygn. När vi har använt vattnet går det smutsiga vattnet i avloppsledningar till Öresundsverket där det renas och återförs till naturen, i det här fallet Öresund.