Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten samt dräneringsvatten som leds bort från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. För att inte belasta reningsverken och riskera översvämning ska vattnet som samlas när det regnar ledas bort till separata ledningssystem och dagvattendammar. Vattnet kan ledas bort på flera sätt, exempelvis genom diken eller ledningar.

Från gatubrunnar och stuprännor rinner dagvattnet i ledningar och magasin under mark eller genom öppna system med diken, dammar och våtmarker. Till slut rinner dagvattnet ut i åar och hav. På vägen renas vattnet naturligt av växter och djur. Följ vattnets väg från gallerbrunn till Öresund här.

Fördröjning av dagvatten 

Genom att fördröja dagvattnet i dammar och våtmarker blir belastningen på ledningsnäten och åarna mindre vid stora regn och snösmältning. Flödet jämnas ut och det blir mindre risk för översvämningar. Samtidigt kan föroreningar i dagvattnet brytas ned, tas upp av växter och sedimentera (sjunka till botten). Det finns också andra lösningar för att fördröja dagvatten, exempelvis genom att infiltrera det i marken eller anlägga så kallade gröna tak.

Kombinerade och separerade ledningssystem

I äldre områden i vissa kommuner leds dagvattnet i kombinerade ledningar tillsammans med avloppsvattnet till avloppsreningsverket. Vid kraftig nederbörd är inte detta så bra eftersom avloppsreningen fungerar sämre när det blandas med för mycket dagvatten. Det finns också risk för källaröversvämningar.

När man bygger nya områden idag eller när gamla ledningar byts ut försöker man i möjligaste mån att separera dagvattnet och spillvattnet i olika ledningssystem.

Så fungerar VA-system när det regnar

Filmen nedan visar hur områden med separata ledningar för dagvatten och spillvatten fungerar vid regn, samt hur det fungerar med kombinerade ledningssystem.