Tågarp: Fabriksgatan och Åvägen

Pågående projekt 2017-11-08 12:34
Svalöv: Fabriksgatan och Åvägen, Tågarp

Uppdatering 2017-11-08: grävtarbetena är färdiga i Åvägen och de sista grävarbetena sker just nu i Fabriksgatan. Under slutet av vecka 45 kommer provtryckning av vattenledningarna att utföras. Därefter kommer vi att utföra provtagningar av vattnet för att se att det är godkänt innan vattnet släpps på till fastigheterna. Detta beräknas ske under vecka 47. Därefter kommer den provisoriska vattenförsörjningen att plockas bort. 

På uppdrag av Svalövs Kommun kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Fabriksgatan och Åvägen i Tågarp. Då vattenkvalitén varit sämre i området under en tid kommer NSVA att byta ut ledningarna till mindre dimensioner. På så sätt ökar omsättningen i ledningarna och dricksvattenkvalitén förbättras. Med nya ledningar minimeras även risken för framtida vattenläckor.

Startdatum: 2017-09-04 08:00 Beräknas klart:2017-11-30

Detta gör vi

De nya mindre ledningarna kommer att dras igenom de befintliga större ledningarna. Fördelen med detta arbetssätt är att arbetet går fortare eftersom man inte behöver gräva upp hela vägen, utan det räcker med ett antal punktschakt på väl valda ställen.

Vibrationsmätningar kommer att ske fortlöpande för att säkerställa att man håller sig under fastställda vibrationsnivåer. Om man närmar sig dessa vibrationsnivåer skickas ett larm till arbetsledaren som anpassar entreprenaden därefter.

Så påverkas du

Under hela entreprenaden kommer kunderna att få distribution av dricksvatten, dock med eventualla kortare avbrott under några timmar vilka kommer att meddelas i god tid innan. Inkoppling av provisoriskt vatten som ska försörja berörda fastigheter med dricksvatten under byggtiden kommer att ske under vecka 36 och 37. OBS! Arbetet har tyvärr dragit ut på tiden och kommer även att pågå under vecka 38.

Grävarbetena startar vecka 39. Fastighetsägarna kommer alltid att ha tillträde till sina fastigheter till fots. Stundtals kommer däremot tillfart med bil att vara begränsad.  Under vissa kortare perioder när det grävs parkeras bilar företrädesvis utmed Järnvägsgatan. Separat meddelande gällande detta kommer att skickas ut till fastighetsägarna. Har någon särskilt behov av tillträde med fordon ber vi berörd att snarast kontakta NSVA.

Dagtid kan en del buller och vibrationer upplevas från schaktarbetet och transporter, främst då arbetet sker direkt utanför fastigheterna.

Entreprenör

NCC

Projektledare: Filip Westberg, VA-projektör, NSVA. Tel: 010-495 87 25. E-post: filip.westberg@nsva.se

Ytterligare kontaktperson: Niclas Kristiansson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 98 62. E-post: niclas.kristiansson@nsva.se