Östergatan 1-18

Pågående projekt 2018-08-29 09:16
Landskrona: Östergatan

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) under hösten 2018 utföra VA-sanering i Östergatan, delen mellan Rådhustorget/Stora Norregatan och Järnvägsgatan. 

Projektet är ett samordningsprojekt med Landskrona stads gestaltningsavdelning då omgestaltning av gågatan ska ske. 

Startdatum: 2018-09-03 08:00 Beräknas klart:2018-10-31

Detta gör vi

Idag finns det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (regn- och smältvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar samt belastningen på våra reningsverk.

Arbetet på ovan nämnda adresser innebär att nya ledningar för dag- och spillvatten förläggs i gatorna. I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas

Byte av dagvattenbrunnar kommer också att ske. 

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår i området kommer buller från maskiner att förekomma. Framkomligheten under VA-arbetet kommer att vara begränsad, men gående kommer att kunna ta sig fram. Transporter till fastigheterna kommer inte att kunna ske på grund av schaktarbete. Vi ber om er förståelse för detta.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Entreprenör

NCC

Vid frågor om projektet: Göran Nilsson, projektledare, NSVA. Tel: 010-495 87 92. E-post: goran.nilsson@nsva.se 

Vid anslutningsfrågor: Patrik K Andersson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 98 39. E-post: patrik.k.andersson@nsva.se