Mejerivägen, Härslöv

Pågående projekt 2017-06-14 14:36
Landskrona: Mejerivägen, Härslöv

På uppdrag av Landskrona kommun kommer NSVA att byta ut VA-ledningarna i Mejerivägen i Härslöv. Dricksvattenledningen är från 1959, ett flertal läckor är noterade och man har sett att ledningen är i dåligt skick. Utredningar har visat att även dag- och spillvattenledningarna är i dåligt skick och dessa behöver därmed också bytas ut.

Tänkt start för entreprenaden är vecka 27. NCC kommer då att påbörja förberedande arbetsuppgifter för att sedan återuppta arbetet i vecka 32. Projektet beräknas att vara klart under hösten 2017.

Startdatum: 2017-07-03 08:00 Beräknas klart: hösten 2017

Detta gör vi

Dricksvatten

Dricksvattenledningen kommer att bytas ut fram till servisventilen som ligger strax utanför fastighetens tomtgräns och likaså huvudledningen som ligger i gatan. Servisventilen kommer också att bytas ut då denna ägs av kommunen.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från till exempel tak och gator. Dagvattenledningarna är i dåligt skick och behöver bytas ut.

Spillvatten

Spillvatten, även kallat avloppsvatten, är det som kommer från till exempel toaletter, bad och disk. Då det har upptäckts att spillvattenledningarna är i dåligt skick ska nya förläggas i gatan.

NSVA rekommenderar att berörda fastighetsägare ser över skicket på sina egna ledningar i samband med VA-arbetet i gatan. Det är inget krav men väl en rekommendation. Vänligen observera att NSVA endast utför arbete utanför tomtgräns. Allt arbete som ligger innanför tomtgräns planeras, utförs och bekostas av fastighetsägaren.

 

Så påverkas du

Innan arbetet påbörjas kommer en syneförrättning att genomföras av berörda fastigheter. Fastighetsägarna kommer att kontaktas av besiktingsföretaget Bergsäker AB.

Under den tid VA-arbetet pågår i området kommer buller från maskiner att förekomma och det kommer att råda begränsad framkomlighet. Vi ber vänligast om överseende med detta.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan.

Entreprenör

NCC

Mer information


Marlene Hylander
Projektledare
marlene.hylander@nsva.se
010-495 87 18