Kvarntorget och Vagnmansgatan

Pågående projekt 2017-06-26 10:26
Landskrona: Kvarngatan Plorren och Vagmansgatan

Under perioden 2017-2019 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett projekt i området kring Kvarntoget Plorren och Vagnmansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten.

Genom att separera ledningarna för dagvatten och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

 

Startdatum: 2017-06-26 10:26 Beräknas klart:2019-06-30

Detta gör vi

  • Under sommaren 2017 undersöks din fastighets VA-anslutningar.
  • Under vår/sommar 2018 kan du behöva separera spillvattenservis och dagvattenservis på din fastighet (om du bor på blåmarkerade gator) om de inte redan är separerade.
  • Under vinter 2018/19 kan du behöva separera spillvattenservis och dagvattenservis på din fastighet (om du bor på gulmarkerade gator) om de inte redan är separerade.
  • Från våren 2018 till våren 2019 under projektets entreprenad kommer det att bli trafikstörningar och inskränkningar i parkeringsmöjligheterna på gatan.

Så påverkas du

Om vi i utredningsfasen ser att er fastighet har en kombinerad servisledning för spillvatten och dagvatten måste ni åtgärda det. Ledningarna måste separeras så att spillvattnet leds till den kommunala spillvattenledningen och dagvatten till den kommunala dagvattenledningen.
Det behöver inte bli dyrt att separera dagvattnet från spillvattnet. Det kan i bästa fall räcka med att leda ut regnvattnet till gräsmattan.
Är du osäker, tala gärna med en fackman för att bedöma felet och diskutera lösningar. Det finns mycket erfarenhet och kompetens på regionens byggfirmor och mark- och anläggningsföretag. NSVA har inte rätt att rekommendera någon särskild firma.


För allmäninformation kontakta Alf Östberg, Projektledare
010-490 97 45: E-post: alf.ostberg@nsva.se

För anslutningsfrågor kontakta Niclas Kristiansson, VA-ingenjör
010-490 98 62 E-post: niclas.kristiansson@nsva.se